آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

این آزمایشگاه با فضای 150 متر مربع شامل دستگاه هایی برای آزمايش و نشان‌دادن مفاهيم ارائه شده در دروس ديناميک و ارتعاشات و ديناميک ماشين و همچنين دستگاه‌هايی نيز برای بيان کاربردهای عملی مبتنی بر مفلاهيم دروس فوق می‌باشد که عبارتند از: دستگاه‌های: دوبحرانی ، پاندول ساده ، پاندول مرکب ، مرکز ضربه ، کاتر پاندول ، تعادل بيفيلا و سيستم جرم و فنر ، ارتعاشات پيچشی همراه با ويکسوز، ژيروسکوپ ، معادل کار مکانيکی ، ارتعاش عرض تيرها با جاذب ارتعاش غير ويسکوز ، سيستم جسم صلب و فنر همراه با استهلاک ويسکوز با قابليت ارتعاش اجباری ، چرخدنده های ساده و خورشيدی ، گاورنر ، نيروی گريز از مرکز ، بادامک ، بالانسينگ