حسین طاهری

پست سازمانی: کارشناس كارگاه ماشین ابزار
تلفن: 023-32392204
پست الکترونیک:

مسعود حیدری

پست سازمانی: مسؤل و مدرس كارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه سیالات و انتقال حرارت
تلفن: 023-32392204
پست الکترونیک:

مهدی رنجبریان

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره کارشناسی
تلفن: داخلی 3375
پست الکترونیک: Mahr9024143@gmail.com

محمد عرب احمدی

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره تحصیلات تکمیلی
تلفن: داخلی 3408
پست الکترونیک: Mohammadarab41@yahoo.com

سعیده صفاری

پست سازمانی: مسؤل دفتر ریاست دانشکده
تلفن: داخلی3340
پست الکترونیک: 02332300240

احمد حدادان

پست سازمانی: کارشناس كارگاه ساخت و تولید
تلفن:
پست الکترونیک:

محمد نظری

پست سازمانی: کارشناس پژوهش و کمیته منتخب
تلفن: داخلی 3412
پست الکترونیک: 02332300240