مسعود حیدری

پست سازمانی: مسؤل و مدرس كارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه سیالات و انتقال حرارت
تلفن:
  داخلی: 023-32392204    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهدی رنجبریان

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره کارشناسی
تلفن:
  داخلی: داخلی 3375    مستقیم:
پست الکترونیک: Mahr9024143@gmail.com

حامد عامری

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره تحصیلات تکمیلی
تلفن:
  داخلی: داخلی 3408    مستقیم:
پست الکترونیک:

سعیده صفاری

پست سازمانی: مسؤل دفتر ریاست دانشکده
تلفن:
  داخلی: داخلی3340    مستقیم:
پست الکترونیک: 02332300240

امید خرم نیا

پست سازمانی: کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

احمد حدادان

پست سازمانی: کارشناس كارگاه ساخت و تولید
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمد نظری

پست سازمانی: کارشناس پژوهش و کمیته منتخب
تلفن:
  داخلی: داخلی 3412    مستقیم:
پست الکترونیک: 02332300240

حسین طاهری

پست سازمانی: سرپرست و مدرس کارگاه ماشین ابزار و ساخت و تولید
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: