گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژی

محمدحسین احمدی
فناوریهای انرژی
رتبه علمی: دانشیار

پوریا اکبرزاده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

علی جباری مقدم
تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

علی خالقی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی سررشته داری
تبدیل انرژی (سیالات)
رتبه علمی: استادیار

محمد محسن شاه مردان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استاد

محمد ضامن
تبدیل انرژی- سیستمهای انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی عباس نژاد
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمد حسن کیهانی
حرارت و سیالات (Heat & Fluids)
رتبه علمی: استاد

اکبر ملکی
مدلسازی انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمود مهرگان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استاد
[ مدیر گروه]

احمد نظری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

محسن نظری
مکانیک سیالات، تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمود نوروزی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار