مدعو

محمد حسین احسانپور

رتبه علمی: مربی

مهدی اخیانی

رتبه علمی: مربی

مسعود حیدری

رتبه علمی: مربی

حسین طاهری

رتبه علمی: مربی

مهدی ملائین
طراحی كاربردی (مكانیک جامدات)
رتبه علمی: مربی