گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژی

گروه سیالات با 1 گرایش دکتری (تبدیل انرژی) و 3 گرایش کارشناسی ارشد (تبدیل انرژی، سیستم های انرژی - سیستم های انرژی و سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی) و 1 گرایش کارشناسی (مکانیک) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
مکانیک (عمومی) کارشناسی
تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
تبدیل انرژی دکترای تخصصی
سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی کارشناسی ارشد
سیستمهای انرژی- تکنولوژی انرژی کارشناسی ارشد