گروه هوا فضا

سید مهدی حسینی فراش
مکانیک
رتبه علمی: استادیار

رامین ذاکری
مهندسی هوافضا-آیرودینامیک
رتبه علمی: استادیار

سید علی سینا
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار

مسلم صبوری
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار