گروه ساخت و تولید و مکاترونیک

هادی پروز
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

سید وحید حسینی
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی حیدری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

ناصرالدین سپهری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

سید هادی قادری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

مهدی گردویی
ساخت و توليد
رتبه علمی: دانشیار

مصطفی نظری
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

سید مجتبی واردی کولایی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

مهدی وحدتی
(ساخت و تولید)
رتبه علمی: استادیار