گروه ساخت و تولید

هادی پروز
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

سید وحید حسینی
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی حیدری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

سید هادی قادری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

مهدی گردویی
ساخت و توليد
رتبه علمی: دانشیار

محمد مهدی ملکیان
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی وحدتی
(ساخت و تولید)
رتبه علمی: استادیار