مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
محمد ضامنتبدیل انرژی- سیستمهای انرژیاستادیار7081526382
مصطفی نظریمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشیار159821503
اکبر ملکیمدلسازی انرژیدانشیار6206441021293
احمد نظریمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستادیار81440453312
سید مهدی حسینی فراشمکانیکاستادیار734172
مسلم صبوریمهندسی هوافضااستادیار11064689620132
سید علی سینامهندسی هوافضااستادیار65065700002
علی سررشته داریتبدیل انرژی (سیالات)استادیار146751800002
سید هادی قادریساخت و تولیداستادیار24186400002
ناصرالدین سپهریطراحی کاربردیاستادیار306870194727262
هادی پروزساخت و تولیداستادیار20587499620202
علی عباس نژادتبدیل انرژیدانشیار3739913278918363
مهدی حیدریساخت و تولیداستادیار362996139617132
علی خالقیتبدیل انرژیاستادیار1559805046192
مهدی وحدتی(ساخت و تولید)استادیار26599011947152
رامین ذاکریمهندسی هوافضا-آیرودینامیکاستادیار1439742
مسعود مهدی زاده رخیطراحی کاربردی استادیار32410101207814112
محمد باقر نظریطراحی کاربردیدانشیار2461010113
مهدی گردوییساخت و توليددانشیار354111117185725283
سید وحید حسینیساخت و تولیداستادیار337111413206824252
علیرضا شاطرزادهطراحی کاربردیدانشیار410121393241121133
سید مجتبی واردی کولاییطراحی کاربردیدانشیار651131485011232413
پوریا اکبرزادهمهندسي مكانيك - تبديل انرژيدانشیار685142705071352593
مهدی بامدادطراحی کاربردی دانشیار820152203
محمد جعفریجامداتدانشیار118817281300003
حمید رضا ایپک چیطراحي كاربردياستاد806173256961562284
حبیب احمدیمهندسي مكانيك/طراحي كاربردياستاد831183197441757274
علی جباری مقدمتبديل انرژيدانشیار166021312200003
محمد محسن شاه مردانتبدیل انرژیاستاد1256213109131757784
مهدی قنّاد کهتوئیطراحی کاربردی دانشیار13702239109641852283
محمد حسن کیهانیحرارت و سیالات (Heat & Fluids)استاد189423402613632265724
محمود مهرگانتبدیل انرژی استاد158824341011822142484
محسن نظریمکانیک سیالات، تبدیل انرژیدانشیار2534275530170325921183
محمود نوروزیتبدیل انرژیدانشیار27173077521790241331363
محمدحسین احمدیفناوریهای انرژیدانشیار190297928016215884693905803
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران