مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
محمد ضامنتبدیل انرژی- سیستمهای انرژیاستادیار6401526392
مصطفی نظریمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیاستادیار121819412
اکبر ملکیمدلسازی انرژیدانشیار563244961213
احمد نظریمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستادیار75440443312
سید مهدی حسینی فراشمکانیکاستادیار644172
سید هادی قادریساخت و تولیداستادیار217654166614202
مسلم صبوریمهندسی هوافضااستادیار9563678520132
سید علی سینامهندسی هوافضااستادیار61565700002
علی سررشته داریتبدیل انرژی (سیالات)استادیار139751889614162
علی خالقیتبدیل انرژیاستادیار127770272382
رامین ذاکریمهندسی هوافضا-آیرودینامیکاستادیار1137542
علی عباس نژادتبدیل انرژیدانشیار3138813229816313
ناصرالدین سپهریطراحی کاربردیاستادیار274870175726262
هادی پروزساخت و تولیداستادیار18786486520202
مهدی حیدریساخت و تولیداستادیار329996128617132
مهدی وحدتی(ساخت و تولید)استادیار23699010347152
مسعود مهدی زاده رخیطراحی کاربردی استادیار301991192813102
محمد باقر نظریطراحی کاربردیدانشیار2079983
سید وحید حسینیساخت و تولیداستادیار296101113182824252
مهدی گردوییساخت و توليددانشیار328111117166724273
سید مجتبی واردی کولاییطراحی کاربردیدانشیار608121384611129393
علیرضا شاطرزادهطراحی کاربردیدانشیار377121392981021133
پوریا اکبرزادهمهندسي مكانيك - تبديل انرژيدانشیار564132004141149593
مهدی بامدادطراحی کاربردی دانشیار748152103
محمد جعفریجامداتدانشیار10571626800003
حمید رضا ایپک چیطراحي كاربردياستاد692163056231460274
حبیب احمدیمهندسي مكانيك/طراحي كاربرديدانشیار6921624106241654263
علی جباری مقدمتبديل انرژيدانشیار145318302311791755553
محمد محسن شاه مردانتبدیل انرژیاستاد1152192708551755734
مهدی قنّاد کهتوئیطراحی کاربردی دانشیار1260203958751748243
محمود مهرگانتبدیل انرژی استاد136822321010572042484
محمد حسن کیهانیحرارت و سیالات (Heat & Fluids)استاد180723382612982261664
محسن نظریمکانیک سیالات، تبدیل انرژیدانشیار2356275230159425851083
محمود نوروزیتبدیل انرژیدانشیار25042967531637231281343
محمدحسین احمدیفناوریهای انرژیدانشیار172697426916714321673384513
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران