آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي مواد

این آزمایشگاه با فضای 60 متر مربع شامل تجهیزات مربوط به تعيين خواص مکانيکی مواد ، از جمله يک دستگاه سروهيدروليک INSTRON 8802 وجود دارد که به کمک آن می‌توان رفتار استاتيکی ، ديناميکی و خستگی مواد را به طور دقيق بررسی و اندازه گرفت از جمله آزمايشهايی که در اين آزمايشگاه می توان انجام داد عبارت است از: آزمايش کشش ، فشار ، خمش ، پيچش ، ضربه و خستگي اين آزمايشگاه برای دانشجويان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا قابل استفاده می باشد.