کارگاه اتومکانیک

اين کارگاه با فضاي 100 متر مربع شامل اتومبيل‌های برش خورده‌ای مثل پرايد ، پيکان و ... همچنين يک پيکان مدل 62 برای آشنايی و آموزش دانشجويان مي باشد . همچنين در اين كارگاه انواع ماکت‌های آموزشی خارجی مثل سيستم فرمان ، گيربکس ، سيستم انژکتور ، موتور وانکل و مدلهای مختلف مدارهاي آب ، برق ، بنزين و ....... موجود است.