گروه جامدات و طراحی کاربردی

گروه جامدات با 2 گرایش دکتری (طراحی کاربردی - مکانیک جامدات) و (طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات) و 1 گرایش ارشد (طراحی کاربردی) و 1 گرایش کارشناسی (مکانیک) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
مکانیک (عمومی) کارشناسی
طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
طراحی کاربردی - مکانیک جامدات دکترای تخصصی
طراحی کاربردی-کنترل و ارتعاشات دکترای تخصصی