گروه ساخت و تولید و مکاترونیک - مهندسی ساخت و تولید - کارشناسی (1400/11/18)

مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس کارشناسی ساخت و تولید+ روندنمای پیشنهادی

گروه جامدات و طراحی کاربردی - مکانیک (عمومی) - کارشناسی (1399/3/21)

روندنمای‌ پیشنهادی‌ واحدهای‌ مقطع‌ کارشناسی‌ مهندسی‌ مکانیک

گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژی - مکانیک (عمومی) - کارشناسی (1399/3/21)

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي مهندسي مكانيك

گروه ساخت و تولید و مکاترونیک - مهندسی مکاترونیک - کارشناسی ارشد (1400/6/15)

چارت کارشناسی ارشد مکاترونیک (ورودی های ۹۹ به بعد)

گروه ساخت و تولید و مکاترونیک - مهندسی ساخت و تولید - کارشناسی ارشد (1399/9/10)

چارت دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید