آزمايشگاه مقاومت مصالح

این آزمایشگاه با فضای 180 متر مربع دارای دستگاه های آزمایشگاهی لازم برای درس مقاومت مصالح می باشد از جمله دستگاه های موجود در آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود. 1- دستگاه پلاريزکوپ 2- دستگاه سختی سنجی 3- دستگاه تست خمش 4- دستگاه تست کمانش 5- دستگاه تست کشش 6- دستگاه تست فشار 7- دستگاه تست خرپا 8- دستگاه تست پيچش‌الاستيک 9- دستگاه تست تيرهای خميده