آزمايشگاه مکانیک سيالات

اين آزمايشگاه با فضای 250 متر مربع دارای قابليتهای آموزشی وسيع و متنوع و از لحاظ پژوهشی دارای قابليت های محدود مي‌باشد. در دوره کارشناسی دانشجويان ضمن فرا گيری علوم نظری که بعضا در دروس نظری مطالعه و فرا گرفته بودند به طور تجربی هم آزمايشات مختلف را انجام مي‌دهند و لذا علاوه بر تطبيق و بررسی دروس نظری با داده های تجربی به علت آزمايشات موجود به علوم نظری آنها هم افزوده خواهد شد. لذا آزمايشات ذيل توسط دانشجويان کارشناسی در گروههای مختلف انجام می گردد. 1- جت سيال 2- سرريز 3- مرکز فشار 4- ونتوريمتر 5- پرش هيدروليکی 6- افت اصطکاک 7- اوريفيس 8- پمپ سانتريفوژ 9- پمپ سری و موازی 10- بررسی پمپهاي سانتويفوژ ، توربيني ، چرخدنده‌ای و محوری 11- پمپ رفت و برگشتی 12- بررسی رينولدز و مشاهده جريان آرام و درهم 13- کاويتاسيون