کارگاه ماشین ابزار

اين كارگاه با فضاي 100 متر مربع شامل تجهيزات زير مي باشد 1- تراش يک متری تبريز 7 دستگاه 2- تراش يک و نيم متری تبريز 1 دستگاه 3- تراش دو متری تبريز 1 دستگاه 4- فرز يونيورسال تبريز 2 دستگاه 5- صفحه‌تراش 1 دستگاه 6- دريل ستونی 2 دستگاه 7- دريل پايه‌دار 1 دستگاه 8- اره لنگ 1 دستگاه 9- سنگ دوقلو پايه‌دار 1 دستگاه 10- سنگ دوقلو رو ميزی 1 دستگاه