سید مجتبی واردی کولایی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری تخصصی طراحی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زمینه ها و علایق پژوهشی: دینامیک و سینماتیک رباتها، طراحی مکانیزمها، بهینه سازی سیستمها، شبکه عصبی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: فارغ التحصیل ممتاز مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات)، دانشگاه مازندران (1381-1385)، کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)، دانشگاه مازندران (1385-1387)، دکتری: رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)، دانشگاه صنعتی بابل (1388-1393) ایمیل: varedi@shahroodut.ac.ir s.m.varedi.k@gmail.com

تلفن تماس: 023-32300240
تلفن داخلی: 3343

تابلوی اعلانات

فیلم آموزشی شماره 26 درس دینامیک ماشین (1400/3/17)

فیلم آموزشی فصل هفتم اسلاید 14 تا 22

فیلم آموزشی شماره 25 درس دینامیک ماشین (1400/3/17)

فیلم آموزشی فصل هفتم اسلاید 1 تا 13

لم آموزشی شماره 18 درس طراحی مکانیزم (1400/3/17)

آموزش متلب، برنامه نویسی روابط فصل چهارم

فیلم آموزشی شماره 17 درس طراحی مکانیزم (1400/3/4)

فیلم آموزشی فصل پنجم

فیلم آموزشی شماره 24 درس دینامیک ماشین (1400/3/3)

فیلم آموزشی فصل ششم اسلاید 34 تا 40

فیلم آموزشی شماره 23 درس دینامیک ماشین (1400/3/3)

فیلم آموزشی فصل ششم اسلاید 24 تا 33

فیلم آموزشی شماره 22 درس دینامیک ماشین (1400/3/3)

فیلم آموزشی فصل ششم اسلاید 16 تا 23

فیلم آموزشی شماره 21 درس دینامیک ماشین (1400/3/3)

فیلم آموزشی فصل ششم اسلاید 1 تا 15

فیلم آموزشی شماره 16 درس طراحی مکانیزم (1400/2/29)

فیلم آموزشی فصل چهارم اسلاید 27 تا 42

فیلم آموزشی شماره 15 درس طراحی مکانیزم (1400/2/27)

فیلم آموزشی فصل چهارم اسلاید 8 تا 26

فیلم آموزشی شماره 14 درس طراحی مکانیزم (1400/2/27)

فیلم آموزشی فصل چهارم اسلاید 1 تا 8

فیلم آموزشی شماره 20 درس دینامیک ماشین (1400/2/20)

فیلم آموزشی فصل پنجم - قسمت سوم

فیلم آموزشی شماره 19 درس دینامیک ماشین (1400/2/20)

فیلم آموزشی فصل پنجم - قسمت دوم

فیلم آموزشی شماره 18 درس دینامیک ماشین (1400/2/20)

فیلم آموزشی فصل پنجم - قسمت اول

فیلم آموزشی شماره 13 درس طراحی مکانیزم (1400/2/13)

فیلم آموزش برنامه نویسی در Matlab برای طراحی مکانیزم در فصل سوم

فیلم آموزشی شماره 12 درس طراحی مکانیزم (1400/2/13)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 25 تا 39

فیلم آموزشی شماره 17 درس دینامیک ماشین (1400/2/13)

فیلم آموزشی فصل چهارم

فیلم آموزشی شماره 16 درس دینامیک ماشین (1400/2/8)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 32 تا 38

فیلم آموزشی شماره 15 درس دینامیک ماشین (1400/2/8)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 21 تا 31

فیلم آموزشی شماره 14 درس دینامیک ماشین (1400/2/8)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 12 تا 20

فیلم آموزشی شماره 11 درس طراحی مکانیزم (1400/2/1)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 12 تا 24

فیلم آموزشی شماره 10 درس طراحی مکانیزم (1400/1/29)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 1 تا 11

فیلم آموزشی شماره 13 درس دینامیک ماشین (1400/1/29)

فیلم آموزشی فصل سوم اسلاید 1 تا 11

فیلم آموزشی شماره 12 درس دینامیک ماشین (1400/1/25)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 65 تا 72

فیلم آموزشی شماره 11 درس دینامیک ماشین (1400/1/25)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 56 تا 64

فیلم آموزشی شماره 9 درس طراحی مکانیزم (1400/1/22)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 36 تا 43

فیلم آموزشی شماره 8 درس طراحی مکانیزم (1400/1/22)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 23 تا 35

فیلم آموزشی شماره 10 درس دینامیک ماشین (1400/1/18)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 47 تا 55

فیلم آموزشی شماره 9 درس دینامیک ماشین (1400/1/18)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 41 تا 46

فیلم آموزشی شماره 7 درس طراحی مکانیزم (1399/12/27)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 12 تا 22

فیلم آموزشی شماره 8 درس دینامیک ماشین (1399/12/27)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 32 تا 40

فیلم آموزشی شماره 7 درس دینامیک ماشین (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 25 تا 31

فیلم آموزشی شماره 6 درس دینامیک ماشین (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 18 تا 24

فیلم آموزشی شماره 5 درس دینامیک ماشین (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 15 تا 17

فیلم آموزشی شماره 4 درس دینامیک ماشین (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 9 تا 14

فیلم آموزشی شماره 3 درس دینامیک ماشین (1399/12/23)

فیلم آموزشی اسلاید 37 فصل اول تا اسلاید 8 فصل دوم

فیلم آموزشی شماره 6 درس طراحی مکانیزم (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل دوم اسلاید 1 تا 11

فیلم آموزشی شماره 5 درس طراحی مکانیزم (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل اول_ آموزش متلب رسم نمودار چهارمیله ای

فیلم آموزشی شماره 4 درس طراحی مکانیزم (1399/12/23)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 52 تا 56

فیلم آموزشی شماره 3 درس طراحی مکانیزم (1399/12/12)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 33 تا 51

فیلم آموزشی شماره 2 درس طراحی مکانیزم (1399/12/10)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 15 تا 32

فیلم آموزشی شماره 1 درس طراحی مکانیزم (1399/12/10)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 1 تا 14

فیلم آموزشی شماره 2 درس دینامیک ماشین (1399/12/10)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 19تا 36

فیلم آموزشی شماره 1 درس دینامیک ماشین (1399/12/10)

فیلم آموزشی فصل اول اسلاید 1 تا 18

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 6
عباس رحمتی (1399)، "بهینه‌سازی سینماتیکی موتور ‌استرلینگ مدل آلفا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی واردی کولایی، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین احمدی [استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد رنجکش (1399)، "طراحی و ساخت مکانیزم شبیه ساز حرکت پا برای تست پلاک های استخوانی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید راهنما]، نوید سلطانی [استاد/ اساتید مشاور]
شهرام یعقوبی (1398)، "طراحی بهینه و کنترل ربات موازی استوارت با کاربری شبیه ساز پرواز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی مختاری کرچگانی (1398)، "سنتز بهینه مکانیزم های نرم دارای تیرهای خمیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود عبدالمحمدی (1397)، "استفاده از عملگر مغناطیسی برای کنترل فعال سیستم جرم- فنر- دمپر شامل جاذب ارتعاشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهنماز و ناهاردینامیکبهینه سازی
یک‌شنبهدینامیکنماز و ناهار
دوشنبهنماز و ناهاردینامیک ماشین (فرد)رباتیک پیشرفته (زوج)
سه‌شنبهنماز و ناهاربهینه سازی (فرد)رباتیک پیشرفته
چهارشنبهدینامیک ماشین
پنج‌شنبه
توضیحات: Email: varedi@shahroodut.ac.ir, s.m.varedi.k@gmail.com

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام
این هفته از شنبه تا سه شنبه (بویژه صبح ها) هستم. البته یکشنبه صبح سر جلسه امتحان هستم
پاسخ: سلام، مباحث امتحان پایان ترم دینامیک فصل های 4 تا 6 می باشد. تعداد دقیق سوالات نیز در روز امتحان مشخص خواهد شد ...
البته سطح سوالات و تعداد آنها تقریبا مشابه امتحان میان ترم است
پاسخ: سلام، مباحث میان ترم حذف می شود. بنابراین امتحان پایان ترم از فصل سوم (شتاب) تا به آخر است ...