پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
متینه فرخی نیا [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی واردی کولایی[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش با تمرکز بر روی پیکربندی آلفا در موتور استرلینگ، به طراحی حالت نسبت تراکم متغیر آن، یعنی جابجایی لولای اصلی پرداخته شده است. در موتور نسبت تراکم متغیر، می توان با تغییرمکان نقطه ای از موتور، و بدون تغییر در طول های هندسی اعضای آن، رفتار و خروجی موتور را تغییر داد. در این پژوهش با تغییرمکان لولای لنگ موتور، به بررسی رفتار آن پرداخته شده است. متغیرهای طراحی مساله با توجه به هندسه موتور و نحوه تغییر در ساختار آن مشخص شده و برای حل مساله بهینه سازی از الگوریتم ازدحام ذرات و شیرمورچه استفاده و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین برای نوشتن برنامه دو الگوریتم، از نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل دو قسمت می باشد که ابتدا مفهوم نسبت تراکم متغیر با استفاده از دو الگوریتم بهینه سازی ذکر شده کار خروجی بهینه بدست آمده است. در قسمت دوم مطالعات این پژوهش نیز به بهینه سازی تمامی پارامترهای هندسی موتور پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از بهتر بودن کار خروجی موتور نسبت تراکم متغیر نسبت به موتور اصلی با نسبت تراکم ثابت است. بدین صورت که کار خروجی در این حالت تقریبا 6% افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که کار خروجی بهینه شده توسط الگوریتم شیر مورچه تا حدودی بهتر از الگوریتم ازدحام ذرات می‌باشد. در پایان نیز نتایج نشان داد که در حالت بهینه کردن تمامی پارامترهای هندسی موتور، کار خروجی تقریبا 5/2 برابر کار موتور اصلی می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی #‌ موتور استرلینگ نوع آلفا #الگوریتم شیرمورچه #الگوریتم ازدحام‌ذرات #نسبت تراکم متغیر.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)