پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
صادق مرادی [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، سید مجتبی واردی کولایی[استاد مشاور]، حسن غفوریان نصرتی [استاد مشاور]
چکیده: محدودیتهای موجود فرایند فشردن در کانال همسان زاویه دار (ایکپ) موجب گسترش روش‌های توسعه یافته به منظور مداوم کردن فرایند شده است. این محدودیت‌ها شامل کوتاه بودن طول قطعه‌کار، ناپیوسته بودن فرایند و ایجاد دور‌ریز لبه‌های ابتدا و انتهایی، محدودیت کورس پرس و نیاز به قطعات مازاد برای خارج کردن ماده از کانال قالب ایکپ می‌باشد. به همین سبب فرایند ایکپ در تولید انبوه کارایی لازم را نداشته و مقرون به صرفه نیست. در سال‌های اخیر محققین به روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید پیوسته مانند فرایند ایکپ مداوم توجه ویژه داشته‌اند. به منظور شناخت بهتر این فرایند، در پژوهش حاضر به بررسی اثر پارامترهای موثر بر فرایند ایکپ مداوم آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ و همچنین بهینه سازی آنها پرداخته شده است. هدف، دستیابی به میزان حداکثر استحکام تسلیم میله، حداقل گشتاور و حداقل انحنای میله و همچنین دستیابی به توزیع کرنش یکنواخت تر در میله است. تاثیر پارامترهای شعاع چرخ دوار، زاویه ی خم میله، زاویه های گوشه و کانال قالب، ضریب اصطکاک بین میله و چرخ دوار، ضریب اصطکاک بین میله و قالب و نسبت ابعادی کانال قالب بر روی گشتاور فرایند، استحکام تسلیم میله، انحنای میله خروجی و یکنواختی توزیع کرنش در سطح مقطع میله بررسی می شود. برای این منظور 88 آزمایش بر اساس روش سطح پاسخ در نرم افزار مینی تب طراحی و شبیه سازی آن ها (پس از اعتبارسنجی) با استفاده از نرم افزار آباکوس اجرا شده است. به منظور مدل سازی فرایند ایکپ مداوم میله آلومینیومی از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه استفاده شده است. برای پیداکردن تعداد لایه ها و همچنین تعداد نرون-ها در هر لایه از دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و وال (نهنگ) استفاده شده است. شبکه عصبی پرسپترون دو لایه بهینه‌شده با الگوریتم ازدحام ذرات با میزان میانگین مربعات خطایی برابر 0027/0 به عنوان بهترین شبکه عصبی انتخاب و بهینه سازی فرایند ایکپ مداوم براساس آن، توسط دو الگوریتم ازدحام ذرات و وال اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای زوایای کانال قالب و ضریب اصطکاک بین میله و قالب بر روی تمامی پاسخ ها تاثیری معنادار دارد. مقایسه نتایج حاصل از روش های بهینه سازی و شبیه سازی فرایند نشان می دهد که الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با خطای حدود 15 درصد، کمترین خطا و روش سطح پاسخ و الگوریتم وال، هر دو دارای خطایی 17 درصد می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلومینیوم 7075 #بهینهسازی #ایکپ مداوم #روش سطح پاسخ #شبکه عصبی مصنوعی #الگوریتم ازدحام ذرات #الگوریتم وال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)