مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
هادی گرایلوپردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمهااستادیار48418162
نیما آزادی طینتمخابرات میداناستادیار233882
حسین مروی پردازش سگینالدانشیار231826323
محسن اصیلیقدرتدانشیار2681026343
حسین قلی زاده نرمبرق- کنترلدانشیار155729313
محسن قلعه نوئیکنترلاستادیار1527102
علی اکبرزاده کلاتكنترلدانشيار3231042463
مجتبی شیواییقدرتاستادیار4161147312
مهدی کفائیمهندسی پرتوپزشکیاستادیار83520312
محمد حدادظریفمهندسی برقدانشیار00363
سید علی سلیمانی ایوریالکترونیکدانشیار3
امیدرضا معروضیمخابرات - سیستماستادیار2
سعیده فردوسیالکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکیاستادیار2
سید میثم سید برزگرقدرت - عایق و فشارقویاستادیار2
ولی الله مشایخیمخابرات میداناستادیار7453952415212
عماد ابراهیمیالکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC استادیار204773145629282
سید مسعود میررضاییالکترونیکاستادیار10073458518122
محمد رضا اشرفالکترونیک، مدار و سیستماستادیار19175012851372
امیر حسن نیاقدرت (ماشین‌های الکتریکی)استادیار216870140712122
علی فتاح حصاریالکترونیکاستادیار173867134716202
احسان رحیمیالکترونیک - نانوالکترونیک استادیار190980506933372
محمد حسین تبار مرزبالیالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیاستادیار4169912293918212
یاسر دامچیبرق قدرتدانشیار460111533071032213
جواد قالیبافانمخابرات میدان و موجدانشیار433121953361138333
مهدی بانژاددینامیک و کنترل سیستمهای قدرتدانشیار6591218233611046513
حسین خسرویالکترونیک - پردازش تصویردانشیار918131616438928293
مرتضی رحیمیانبرق-قدرتدانشیار10191418137921336333
علی دستفانقدرتدانشیار829162505411267563
محمدرضا جوانمخابرات سیستمدانشیار1120172707501663553
علیرضا احمدی فردالکترونیک- پردازش تصویردانشیار13141832108421576673
احمد دارابیبرق-قدرتاستاد125818410800161041004
محمد مهدی فاتحکنترل (رباتیک)استاد2779326716182727105624
علیرضا الفیکنترلاستاد336736730272332112844
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران