مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
هادی گرایلوپردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمهااستادیار50418162
نیما آزادی طینتمخابرات میداناستادیار324882
حسین مروی پردازش سگینالدانشیار00003
محسن اصیلیقدرتدانشیار2971026343
حسین قلی زاده نرمبرق- کنترلدانشیار00003
محسن قلعه نوئیکنترلاستادیار2638162
علی اکبرزاده کلاتكنترلدانشيار3461043463
مجتبی شیواییقدرتدانشیار4521249323
مهدی کفائیمهندسی پرتوپزشکیاستادیار113620312
محمد حدادظریفمهندسی برقدانشیار314113
سید علی سلیمانی ایوریالکترونیکدانشیار3
امیدرضا معروضیمخابرات - سیستماستادیار2
سعیده فردوسیالکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکیاستادیار2
سید میثم سید برزگرقدرت - عایق و فشارقویاستادیار2
مریم سعیدیبیوالکتریکاستادیار324002
عماد ابراهیمیالکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC استادیار233773164731302
سید مسعود میررضاییالکترونیکاستادیار10573958518122
ولی الله مشایخیمخابرات میداناستادیار10773983516222
محمد رضا اشرفالکترونیک، مدار و سیستماستادیار21276014951372
امیر حسن نیاقدرت (ماشین‌های الکتریکی)استادیار230880149812122
احسان رحیمیالکترونیک - نانوالکترونیک استادیار2271010000002
محمد حسین تبار مرزبالیالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیدانشیار476101112321919213
علی فتاح حصاریالکترونیکاستادیار21910107163816202
یاسر دامچیبرق قدرتدانشیار509131533361033223
جواد قالیبافانمخابرات میدان و موجدانشیار485131953611138333
حسین خسرویالکترونیک - پردازش تصویردانشیار11031419214891029303
مهدی بانژادسیستمهای قدرتاستاد7211421233981152574
مرتضی رحیمیانبرق-قدرتدانشیار111615191500003
علی دستفانقدرتدانشیار8881628000003
علیرضا احمدی فردالکترونیک- پردازش تصویردانشیار139519331000003
محمدرضا جوانمخابرات سیستمدانشیار1312203308551664553
محمد مهدی فاتحکنترل (رباتیک)استاد2863327016191027106624
علیرضا الفیکنترلاستاد362737770292433117874
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران