مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک- افزاره ها - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی کهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی پزشکی - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مهندسی پزشکی (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-الکترونیک (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-کنترل (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-قدرت (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مخابرات (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - کنترل

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات-سیستم مخابراتی - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مخابرات سیستم

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات- میدان و موج - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک- مدار مجتمع - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک- مدار مجتمع - کارشناسی ارشد (1402/2/20)

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی پزشکی - کارشناسی (1402/9/29)

مهندسی پزشکی مخصوص ورودی های 1401 به بعد

گروه مهندسی برق - دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و به بعد - کارشناسی (1402/11/14)

چارت جدید دانشجویان ورودی 1402 و به بعد - کارشناسی