مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی پزشکی - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مهندسی پزشکی (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-الکترونیک (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-کنترل (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-قدرت (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مخابرات (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)