مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک- افزاره ها - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی کهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی پزشکی - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مهندسی پزشکی (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-الکترونیک (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-کنترل (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-قدرت (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات - کارشناسی (1400/6/27)

چارت آموزشی مهندسی برق-مخابرات (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - کنترل

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات-سیستم مخابراتی - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مخابرات سیستم

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات- میدان و موج - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک- مدار مجتمع - کارشناسی ارشد (1400/8/17)

چارت آموزشی مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی (1401/7/24)

برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 8 دانشجویان مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ورودی 1401و بعد از آن