مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی پزشکی - کارشناسی (1398/8/6)

ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد با گرایش بیوالکتریک

مهندسی قدرت - مهندسی قدرت - کارشناسی (1399/10/3)

چارت آموزشی مهندسی برق- قدرت (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)

مهندسی کنترل - مهندسی کنترل - کارشناسی (1399/10/3)

چارت آموزشی مهندسی برق-کنترل (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)

مهندسی مخابرات - مهندسی مخابرات - کارشناسی (1399/10/3)

چارت آموزشی مهندسی برق- مخابرات (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی - مهندسی الکترونیک - کارشناسی (1399/10/3)

چارت آموزشی مهندسی برق- الکترونیک (ویژه دانشجویان ورودی 95 به بعد)