مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی

عماد ابراهیمی
الکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC
رتبه علمی: استادیار

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک- پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

محمد رضا اشرف
الکترونیک، مدار و سیستم
رتبه علمی: استادیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

احسان رحیمی
الکترونیک - نانوالکترونیک
رتبه علمی: استادیار

سید علی سلیمانی ایوری
الکترونیک
رتبه علمی: دانشیار

علی فتاح
الکترونیک
رتبه علمی: استادیار

سعیده فردوسی
الکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی
رتبه علمی: استادیار

مهدی کفائی
مهندسی پرتوپزشکی
رتبه علمی: استادیار

هادی گرایلو
الکترونیک (پردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمها)
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حسین مروی
پردازش سگینال
رتبه علمی: دانشیار