مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی

عماد ابراهیمی
الکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک- پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

محمد رضا اشرف
الکترونیک، مدار و سیستم
رتبه علمی: استادیار

رضا خرقانیان
الکترونیک - سیستم و دیجیتال
رتبه علمی: استادیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

احسان رحیمی
الکترونیک - نانوالکترونیک
رتبه علمی: استادیار

مریم سعیدی
بیوالکتریک
رتبه علمی: استادیار

سید علی سلیمانی ایوری
الکترونیک
رتبه علمی: دانشیار

علی فتاح حصاری
الکترونیک
رتبه علمی: استادیار

سعیده فردوسی
الکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی
رتبه علمی: استادیار

مهدی کفائی
مهندسی پرتوپزشکی
رتبه علمی: استادیار

هادی گرایلو
پردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمها
رتبه علمی: استادیار

زینب محمدپوری
بیوالکتریک
رتبه علمی: استادیار

حسین مروی
پردازش سگینال
رتبه علمی: دانشیار