آزمايشگاه پروژه کارشناسي

اين آزمايشگاه در فضايي بالغ بر 140متر مربع در سالن كارگاهها واقع در پرديس مركزي داير ميباشد. با توجه به فضا و امكانات موجود فضاي مناسبي براي بستن مدارات آزمايشگاهي ودرسي وتست و عيب يابي آنها بوده، همچنين فضاي مناسبي جهت تجربه آموخته هاي تئوري بصورت عملي و كاربردي ميباشد .