آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي

"اين آزمايشگاه با فضايي بالغ بر 45 متر مربع كه در ساختمان دانشکده برق و رباتیک واقع شده است داراي اسيلوسكوپ حافظه دار، سيگنال ژنراتور(با قابليت سوييپ) و منابع تغذيه برنامه پذير و مولتی متر مورد نياز براي انجام آزمايشهايي منطبق بر مباحث دروس مدارهای الکتریکی و درس مدارهای پالس و دیجیتال (تکنیک پالس) مي باشد. در اين آزمايشگاه دانشجويان قوانین مداری و رفتار مدارها در جریان متناوب را بررسی و مورد تحقیق و آزمایش قرار می دهند."