مهندسی مخابرات

نیما آزادی طینت
مخابرات میدان
رتبه علمی: استادیار

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک- پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

محمدرضا جوان
مخابرات سیستم
رتبه علمی: دانشیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

جواد قالیبافان
مخابرات میدان و موج
رتبه علمی: دانشیار

هادی گرایلو
پردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمها
رتبه علمی: استادیار

حسین مروی
پردازش سگینال
رتبه علمی: دانشیار

ولی الله مشایخی
مخابرات میدان
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

امیدرضا معروضی
مخابرات - سیستم
رتبه علمی: استادیار

سید مسعود میررضایی
الکترونیک
رتبه علمی: استادیار