آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت دارای یک شبیه ساز واقعی سیستمهای قدرت است که در آن اجزا اصلی یک سیستم قدرت که شامل تولیدکننده، خطوط انتفال، سبتم توزیع و بار میباشد در مقیاس کوچک و به صورت واقعی میباشدکه بر روی آن آزمایش های مختلف انجام میشود. این آزمایشگاه دارای دو کاربرد آموزشی و تحقیقاتی میباشد.. در قسمت آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی واحد آزمایشگاهی تحلیل سیستمهای قدرت خودرا با اسنفاده از کامپیوترها و شبیه ساز سیستمعای قدرت میگذرانند. از جنبه تحفیقاتی شبیه ساز سبستم های قدرت موجود دراین آزمایشگاه مورد استفاده دانشچویان تحصیلات تکمیلی برای انجام پایان نامه ها وپروژه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.