آزمايشگاه الکترونيک 3

"اين آزمايشگاه با فضايي بالغ بر 70 متر مربع كه در ساختمان آزمايشگاه مركزي واقع شده است داراي اسيلوسكوپ، سيگنال ژنراتور(با قابليت سوييپ) و منابع تغذيه برنامه پذير مورد نياز براي انجام آزمايشهايي منطبق بر مباحث دروس الكترونيك 3 ومدارهاي مخابراتي مي باشد. در اين آزمايشگاه دانشجويان با رفتار مدارها در فركانسهاي نسبتا بالا و مشكلات طراحي و ساخت آنها آشنا مي شوند."