آزمايشگاه معماري کامپيوتر

اين آزمايشگاه در فضايي بالغ بر 40 متر مربع در سالن كارگاهها واقع در پرديس مركزي داير ميباشد. اين آزمايشگاه شامل يك پنل از پيش طراحي شده و كامل شامل FPGA ميباشد كه امكان برنامه نويسي به زبان VHDLكه يك زبان سطح بالاست را فراهم آورده وهمچنين امكانطراحي و تست مدارات عملي به كمك اين پنل فراهم مي گردد.