مهندسی قدرت

محسن اصیلی
قدرت
رتبه علمی: دانشیار

مهدی بانژاد
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
رتبه علمی: دانشیار

امیر حسن نیا
قدرت (ماشین‌های الکتریکی)
رتبه علمی: استادیار

محمد حسین تبار مرزبالی
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
رتبه علمی: دانشیار

احمد دارابی
برق-قدرت
رتبه علمی: استاد

یاسر دامچی
برق قدرت
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

علی دستفان
قدرت
رتبه علمی: دانشیار

مرتضی رحیمیان
برق-قدرت
رتبه علمی: دانشیار

سید میثم سید برزگر
قدرت - عایق و فشارقوی
رتبه علمی: استادیار

مجتبی شیوایی
قدرت
رتبه علمی: دانشیار