آخرین بروزرسانی: 1400/5/30

آدرس ایمیل دانشکده که توسط کارشناسان و مدیران دانشکده پاسخ داده می شود:

ee@shahroodut.ac.ir

شماره تلفنها:

023-32300245

داخلی آموزش کارشناسی: 3226

داخلی آموزش ارشد: 3223

شماره مستقیم دفتر دانشکده: 02332300250