آزمایشگاه ریز پردازنده

این آزمایشگاه با فضایی بالغ بر 30 متر مربع در سالن کارگاهها ی پردیس مرکزی واقع شده است.