آزمایشگاه پردازش سیگنال

اين آزمايشگاه در فضايي نزديك به30 متر مربع در سالن كارگاهها واقع در پرديس مركزي داير ميباشد.