گروه مهندسی برق

دانشجویان ورودی 1402 و بعد از آن

عنوان توضیحات مقطع
دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و به بعد کارشناسی