محمد ایرجی

پست سازمانی: کارشناس گروه قدرت
تلفن:
  داخلی: 2712    مستقیم:
پست الکترونیک: mo.ir27@gmail.com- لینک کانال سروش: @irajisut

سید رضا میرباقری

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن:
  داخلی: 3226    مستقیم:
پست الکترونیک:

نفیسه مفیدی

پست سازمانی: کارشناس گروه رباتیک
تلفن:
  داخلی: 3234    مستقیم:
پست الکترونیک: mofidi@shahroodut.ac.ir

محمد عسگری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی: 2212    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمدعلی میثمی فر

پست سازمانی: کارشناس اتاق پروژه
تلفن:
  داخلی: 2221    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمد صادق ملکی

پست سازمانی: کارشناس گروه الکترونیک و مخابرات
تلفن:
  داخلی: 3227    مستقیم:
پست الکترونیک: maleki@shahroodut.ac.ir - sadegh.m49@gmail.com

مصطفی احمدی

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن:
  داخلی: 3223    مستقیم:
پست الکترونیک:

منصور رضایی

پست سازمانی: مسئول دفتر رئیس دانشکده
تلفن:
  داخلی: 3222    مستقیم:
پست الکترونیک: mansoor1174@gmail.com