محمد ایرجی

پست سازمانی: کارشناس گروه قدرت
تلفن: 2712
پست الکترونیک: mo.ir27@gmail.com- لینک کانال سروش: @irajisut

مصطفی احمدی

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن: 3226
پست الکترونیک:

نفیسه مفیدی

پست سازمانی: کارشناس گروه رباتیک
تلفن: 3234
پست الکترونیک: mofidi@shahroodut.ac.ir

محمد عسگری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 2212
پست الکترونیک:

محمدعلی میثمی فر

پست سازمانی: کارشناس اتاق پروژه
تلفن: 2221
پست الکترونیک:

محمد صادق ملکی

پست سازمانی: کارشناس گروه الکترونیک و مخابرات
تلفن: 3227
پست الکترونیک: maleki@shahroodut.ac.ir - sadegh.m49@gmail.com

امیر یونسیان

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 3223
پست الکترونیک: am.younesi48@gmail.com

منصور رضایی

پست سازمانی: مسئول دفتر رئیس دانشکده
تلفن: 3222
پست الکترونیک: mansoor1174@gmail.com