محمد مهدی فاتح

استاد دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری کنترل (رباتیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ساتهمپتون
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل غیر خطی، کنتزل فازی، رباتیک و سیستمهای هوشمند
عضویت در مجامع علمی: سردبیر مجله علمی پژوهشی Journal of Intelligent Automation Systems، عضو قطب علمی سیستمهای مقاوم و هوشمند، دبیر مجله سیستم های هوشمند در مهندسی بر ق
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر در سالهای 1384، 1385، 1388،1387،1386 ،1389، 1390، 1391 ،1392, 1393, 1394
شرح مختصر (درباره):
لطفا مقاله ها را در CV ببینید.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 84
مژگان کفیلی (1398)، "کنترل پسگام امپدانس ربات توانبخش پایین تنه با استراتژی ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
یاسر زمانداری (1397)، "بهینه‌سازی کنترل ربات با به کارگیری الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اصغر رضایی (1397)، "کنترل تطبیقی بازوی ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید محمد احمدی (1397)، "کنترل مبتنی بر ‌سری‌تیلور بازوهای ‌رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رسولی (1397)، "کنترل پسگام مقاوم بازوی رباتیک با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیررضا حق شناس مجاوری (1397)، "طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم برای ربات متحرک چرخ‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر کاردگر (1396)، "کنترل فازی نظارتی بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مارال گودرزی (1396)، "طراحی کنترل فازی بازوی رباتیک بر مبنای پایداری تضمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
غلامرضا نظم آرا (1395)، "کنترل امپدانس تطبیقی مقاوم مدل مرجع بازوی رباتیک با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین حاجیانی (1395)، "کنترل امپدانس تطبیقی هوشمند ربات توانبخش دست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد اسماعیلی (1395)، "تحلیل پایداری سیستمهای متناوب خطی گسسته زمانی با مشتق مرتبه کسری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
بهرام رحمتی (1395)، "طراحی کنترل تطبیقی مود لغزشی بازوی ربات بر اساس راهبرد کنترل ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا بنی فاطمی (1395)، "کنترل مود لغزشی ترمینال غیرمنفرد فازی تطبیقی گسسته بازوی رباتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید خراشادی زاده (1394)، "تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد علی دانش پژوه (1394)، "کنترل تعامل دینامیکی غیرخطی بازوهای ماهر رباتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید مقتدایی (1394)، "طراحی کنترل کننده ی تطبیقی مقاوم بازوی رباتیک با روش گرادیان نزولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده ساره احمدی (1394)، "کنترل ربات با مفصل انعطاف پذیر از طریق جبران سازی اثر انعطاف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه عادل (1394)، "کنترل فازی تطبیقی سیستم تعلیق نیمه فعال مجهز به میراکننده با سیال مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید رضا محمدی (1393)، "کنترل فازی امپدانس ربات توانبخش با راهبرد کنترل ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان حسینی (1393)، "گرفتن ایمن یک جسم با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی توسط گریپر ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
هانیه اسماعیلی (1393)، "جبران سازی لغزش رخ‌داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سیدمهدی علوینیا (1393)، "جلوگیری از سرجهای کاذب کمپرسور با تشخیص خطای حسگرها "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد خسروجردی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سیامک آذرگشسب (1393)، "کنترل فازی تطبیقی گسسته بازوی ماهر رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین اسراری (1393)، "کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتیک در فضای کار با استفاده از راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد کیقبادی (1393)، "کنترل فازی مقاوم ربات تک چرخ الکتریکی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید عابدین زاده شهری (1393)، "کنترل فازی تطبیقی ردگیری بازوی رباتیک متحرک چرخدار با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد برادران فرد (1393)، "کنترل امپدانس ترکیبی بازوی های ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی اخیانی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس بازوی رباتیک با رویکرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان حسینی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
زینب قاسمی زهان (1393)، "کنترل نیرو- امپدانس بهینه در بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد احمدی (1392)، "کنترل مقاوم موقعیت ربات مجهز به موتورهای الکتریکی با روش تخمین و جبران عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا رضوانیان نقندر (1392)، "کنترل غیر خطی خودروی تک چرخ با چهاردرجه ی آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره صفرچراتی (1392)، "طراحی کنترل کننده فازی بازوی رباتیک با مفاصل منعطف توسط الگوریتم بهینه سازی پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
عصمت بابا محمدی (1392)، "کنترل سیستم های توسیع یافته خطی و پایداری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد هاشم زاده (1392)، " کنترل بهینه مود لغزشی یک ربات در حضور عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سلیمان نوری (1392)، " کنترل بهینه غیرخطی روی بازوی ماهر ربات هنرمند دو لینکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه قربانی وشکی (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رؤیتگر ورودی نامعلوم بر روی زیردریایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی نجفی (1392)، "کنترل سرعت لغزشی- فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
نفیسه رضوانی (1392)، "تخصیص مقدار ویژه برای سیستم های ناوردای زمانی خطی با تاخیر زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر عرب (1392)، "کنترل مقاوم ربات سیار با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سوزنچی کاشانی (1392)، "کنترل فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتیک با مفاصل انعطاف پذیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه سکاکی (1392)، "کنترل گسسته غیرخطی سیستم تعلیق روغنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا پارسی نژاد (1391)، "کنترل فازی موقعیت بازوی ربات مجهز به موتورهای الکتریکی با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم بلوچ زاده (1391)، "کنترل بهینه تکراری بازوی ربات با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی صادقی ژاله (1391)، "کنترل موقعیت بازوی ماهر ربات مجهز به موتور سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید مرادی زیرکوهی (1391)، "طراحی کنترل کننده فازی نوع-2 هوشمند برای بازوی ماهر ربات با انعطاف در مفاصل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی علیاری شوره دلی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا فاتح (1391)، "کنترل فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتها با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا ایزد بخش (1391)، "کنترل مقاوم رباتهای با مفاصل انعطاف پذیر در فضای کار"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید خراشادی زاده (1390)، "کنترل غیر خطی بهینه ربات کروی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد حسینی (1390)، " کنترل سطح آب در مولد بخار یک نیروگاه هسته ای با روش فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
وحید قبادی بگوند (1390)، "کنترل موقعیت موتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه عامریان (1390)، "کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا غلامی (1390)، "طراحی و شبیه سازی درایو موتورBLDC دوازده فاز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمدمحسن نیشابوری (1390)، "کنترل فازی امپدانس یک سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا قلی پور پیچا (1390)، "کنترل مد لغزشی مرتبه کسری ربات های دولینکی آشوبگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه افشارنیا (1390)، "کاهش لرزش کنترلی در کنترل مود لغزشی بازوی ماهر ربات با استفاده از فیلترها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر علیزاده (1390)، "مدلسازی و کنترل غیر خطی مقاوم ردگیری ربات کروی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد شجاع مجید آباد (1389)، "کنترل فازی مد لغزشی با شبکه های عصبی در ربات سه بازوی SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
حمید اسفیدانی (1389)، "کنترل فازی PWM ربات SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
حمید بهزاد (1389)، "شناسایی سیستم‌های مرتبه کسری در فضای حالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره قوشه (1389)، " کنترل فازی تطبیقی غیر مستقیم ربات پیوما 560 با روش گرادیان نزولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
آزیتا آذرفر (1388)، "کنترل فازی تطبیقی بازوی ماهرربات در فضای کار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدي ضيائي فر (1388)، "کنترل فازی دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
آرش خاتمیان فر (1387)، "کنترل سیستم جوشکاری قوس الکتریکی گاز- فلز با روش مود لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
شهاب شهرابی فراهانی (1387)، "کنترل غیر خطی سیستم رباتیک جوش قوس الکتریکی گاز- فلز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امير كباري آذر (1387)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل غیرخطی مقاوم بر روی هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
مجید مرادی (1387)، "کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سامان ابراهیمی بوکانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترل موتور القایی به کمک روش مد لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا سلطانپور (1387)، "کنترل غیرخطی مقاوم ردگیری موقعیت بازوی ماهر رباتیک در فضای کار با حضور عدم قطعیت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نعمتی (1386)، "طراحی یک سیستم کنترل غیر خطی مقاوم در مقابل عدم قطعیت پارامتری به روش کنترل تطبیقی روی یک هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا حسینی معصوم (1386)، "ملاحظه حالات تکین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان زمانی (1386)، "بررسی پایداری سیستم های فازی تاکاگی‐ سوگنو ‐کانگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا ایزد بخش (1386)، "کنترل ربات PUMA560‎ برای حمل اجسام بر مبنای خطی سازی فیدبکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین فرهنگ فرد (1385)، "کاهش اثر خطای ژاکوبین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سینا علوی (1385)، "کنترل فعال سیستم تعلیق خودرو سواری با روش کنترل فازی امپدانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مزدک تیمورتاش لو (1384)، "کنترل فازی امپدانس دست دو انگشتی ربات برای گرفتن اجسام سفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا فلاح عراقی (1384)، "طراحی کنترل کننده فازی رباست برای کنترل موقعیت بازوی ماهر لولایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر قره ویسی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طهماسبی (1383)، "مدل سازی معکوس دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی علامه زاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
لطفا به CV مراجعه نمایید. 1391/10/12 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهدفتر ریاستدفتر ریاستمراجعه عمومیدفتر ریاست
یک‌شنبههیات رئیسهدفتر ریاستمراجعه کارشناسیرباتیک
دوشنبهکنترل فازیجلسه گروهمراجعه ارشدمراجعه دکتری
سه‌شنبهشورای فرهنگیهیات جذبکنترل فازیرباتیک
چهارشنبهشورای فنیدفتر ریاستدفتر ریاست
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ