محمد مهدی فاتح

استاد دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری کنترل (رباتیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ساتهمپتون
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل غیر خطی، کنتزل فازی، رباتیک و سیستمهای هوشمند
عضویت در مجامع علمی: سردبیر مجله علمی پژوهشی Journal of Intelligent Automation Systems، عضو قطب علمی سیستمهای مقاوم و هوشمند، دبیر مجله سیستم های هوشمند در مهندسی بر ق
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر در سالهای 1384، 1385، 1388،1387،1386 ،1389، 1390، 1391 ،1392, 1393, 1394
شرح مختصر:
لطفا مقاله ها را در CV ببینید.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 84
مژگان کفیلی (1398)، "کنترل پسگام امپدانس ربات توانبخش پایین تنه با استراتژی ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
یاسر زمانداری (1397)، "بهینه‌سازی کنترل ربات با به کارگیری الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اصغر رضایی (1397)، "کنترل تطبیقی بازوی ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید محمد احمدی (1397)، "کنترل مبتنی بر ‌سری‌تیلور بازوهای ‌رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رسولی (1397)، "کنترل پسگام مقاوم بازوی رباتیک با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیررضا حق شناس مجاوری (1397)، "طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم برای ربات متحرک چرخ‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر کاردگر (1396)، "کنترل فازی نظارتی بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مارال گودرزی (1396)، "طراحی کنترل فازی بازوی رباتیک بر مبنای پایداری تضمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
غلامرضا نظم آرا (1395)، "کنترل امپدانس تطبیقی مقاوم مدل مرجع بازوی رباتیک با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین حاجیانی (1395)، "کنترل امپدانس تطبیقی هوشمند ربات توانبخش دست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد اسماعیلی (1395)، "تحلیل پایداری سیستمهای متناوب خطی گسسته زمانی با مشتق مرتبه کسری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
بهرام رحمتی (1395)، "طراحی کنترل تطبیقی مود لغزشی بازوی ربات بر اساس راهبرد کنترل ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا بنی فاطمی (1395)، "کنترل مود لغزشی ترمینال غیرمنفرد فازی تطبیقی گسسته بازوی رباتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید خراشادی زاده (1394)، "تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد علی دانش پژوه (1394)، "کنترل تعامل دینامیکی غیرخطی بازوهای ماهر رباتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید مقتدایی (1394)، "طراحی کنترل کننده ی تطبیقی مقاوم بازوی رباتیک با روش گرادیان نزولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده ساره احمدی (1394)، "کنترل ربات با مفصل انعطاف پذیر از طریق جبران سازی اثر انعطاف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه عادل (1394)، "کنترل فازی تطبیقی سیستم تعلیق نیمه فعال مجهز به میراکننده با سیال مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید رضا محمدی (1393)، "کنترل فازی امپدانس ربات توانبخش با راهبرد کنترل ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان حسینی (1393)، "گرفتن ایمن یک جسم با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی توسط گریپر ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
هانیه اسماعیلی (1393)، "جبران سازی لغزش رخ‌داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سیدمهدی علوینیا (1393)، "جلوگیری از سرجهای کاذب کمپرسور با تشخیص خطای حسگرها "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد خسروجردی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سیامک آذرگشسب (1393)، "کنترل فازی تطبیقی گسسته بازوی ماهر رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین اسراری (1393)، "کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتیک در فضای کار با استفاده از راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد کیقبادی (1393)، "کنترل فازی مقاوم ربات تک چرخ الکتریکی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید عابدین زاده شهری (1393)، "کنترل فازی تطبیقی ردگیری بازوی رباتیک متحرک چرخدار با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد برادران فرد (1393)، "کنترل امپدانس ترکیبی بازوی های ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی اخیانی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس بازوی رباتیک با رویکرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان حسینی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
زینب قاسمی زهان (1393)، "کنترل نیرو- امپدانس بهینه در بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده كلات[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد احمدی (1392)، "کنترل مقاوم موقعیت ربات مجهز به موتورهای الکتریکی با روش تخمین و جبران عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا رضوانیان نقندر (1392)، "کنترل غیر خطی خودروی تک چرخ با چهاردرجه ی آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره صفرچراتی (1392)، "طراحی کنترل کننده فازی بازوی رباتیک با مفاصل منعطف توسط الگوریتم بهینه سازی پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
عصمت بابا محمدی (1392)، "کنترل سیستم های توسیع یافته خطی و پایداری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد هاشم زاده (1392)، " کنترل بهینه مود لغزشی یک ربات در حضور عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سلیمان نوری (1392)، " کنترل بهینه غیرخطی روی بازوی ماهر ربات هنرمند دو لینکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه قربانی وشکی (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رؤیتگر ورودی نامعلوم بر روی زیردریایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی نجفی (1392)، "کنترل سرعت لغزشی- فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
نفیسه رضوانی (1392)، "تخصیص مقدار ویژه برای سیستم های ناوردای زمانی خطی با تاخیر زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر عرب (1392)، "کنترل مقاوم ربات سیار با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سوزنچی کاشانی (1392)، "کنترل فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتیک با مفاصل انعطاف پذیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه سکاکی (1392)، "کنترل گسسته غیرخطی سیستم تعلیق روغنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا پارسی نژاد (1391)، "کنترل فازی موقعیت بازوی ربات مجهز به موتورهای الکتریکی با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم بلوچ زاده (1391)، "کنترل بهینه تکراری بازوی ربات با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی صادقی ژاله (1391)، "کنترل موقعیت بازوی ماهر ربات مجهز به موتور سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید مرادی زیرکوهی (1391)، "طراحی کنترل کننده فازی نوع-2 هوشمند برای بازوی ماهر ربات با انعطاف در مفاصل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی علیاری شوره دلی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا فاتح (1391)، "کنترل فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتها با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا ایزد بخش (1391)، "کنترل مقاوم رباتهای با مفاصل انعطاف پذیر در فضای کار"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید خراشادی زاده (1390)، "کنترل غیر خطی بهینه ربات کروی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد حسینی (1390)، " کنترل سطح آب در مولد بخار یک نیروگاه هسته ای با روش فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
وحید قبادی بگوند (1390)، "کنترل موقعیت موتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه عامریان (1390)، "کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا غلامی (1390)، "طراحی و شبیه سازی درایو موتورBLDC دوازده فاز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمدمحسن نیشابوری (1390)، "کنترل فازی امپدانس یک سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا قلی پور پیچا (1390)، "کنترل مد لغزشی مرتبه کسری ربات های دولینکی آشوبگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه افشارنیا (1390)، "کاهش لرزش کنترلی در کنترل مود لغزشی بازوی ماهر ربات با استفاده از فیلترها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر علیزاده (1390)، "مدلسازی و کنترل غیر خطی مقاوم ردگیری ربات کروی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد شجاع مجید آباد (1389)، "کنترل فازی مد لغزشی با شبکه های عصبی در ربات سه بازوی SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
حمید اسفیدانی (1389)، "کنترل فازی PWM ربات SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
حمید بهزاد (1389)، "شناسایی سیستم‌های مرتبه کسری در فضای حالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره قوشه (1389)، " کنترل فازی تطبیقی غیر مستقیم ربات پیوما 560 با روش گرادیان نزولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
آزیتا آذرفر (1388)، "کنترل فازی تطبیقی بازوی ماهرربات در فضای کار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدي ضيائي فر (1388)، "کنترل فازی دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
آرش خاتمیان فر (1387)، "کنترل سیستم جوشکاری قوس الکتریکی گاز- فلز با روش مود لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
شهاب شهرابی فراهانی (1387)، "کنترل غیر خطی سیستم رباتیک جوش قوس الکتریکی گاز- فلز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
امير كباري آذر (1387)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل غیرخطی مقاوم بر روی هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
مجید مرادی (1387)، "کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سامان ابراهیمی بوکانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترل موتور القایی به کمک روش مد لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا سلطانپور (1387)، "کنترل غیرخطی مقاوم ردگیری موقعیت بازوی ماهر رباتیک در فضای کار با حضور عدم قطعیت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نعمتی (1386)، "طراحی یک سیستم کنترل غیر خطی مقاوم در مقابل عدم قطعیت پارامتری به روش کنترل تطبیقی روی یک هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا حسینی معصوم (1386)، "ملاحظه حالات تکین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان زمانی (1386)، "بررسی پایداری سیستم های فازی تاکاگی‐ سوگنو ‐کانگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا ایزد بخش (1386)، "کنترل ربات PUMA560‎ برای حمل اجسام بر مبنای خطی سازی فیدبکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین فرهنگ فرد (1385)، "کاهش اثر خطای ژاکوبین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سینا علوی (1385)، "کنترل فعال سیستم تعلیق خودرو سواری با روش کنترل فازی امپدانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
مزدک تیمورتاش لو (1384)، "کنترل فازی امپدانس دست دو انگشتی ربات برای گرفتن اجسام سفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا فلاح عراقی (1384)، "طراحی کنترل کننده فازی رباست برای کنترل موقعیت بازوی ماهر لولایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر قره ویسی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طهماسبی (1383)، "مدل سازی معکوس دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی علامه زاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • M. M. Fateh, M. Soozanchikashani، "Indirect adaptive fuzzy control for flexible-joint robot manipulators using voltage control strategy"، Journal of Intelligent and Fuzzy Systems، جلد 28، شماره 3، صفحات 1451-1459، 2015
  • S. Khorashadizadeh, M. M. Fateh، "Robust task-space control of robot manipulators using Legendre polynomials"، Nonlinear Dynamics، جلد 79، شماره 2، صفحات 1151-1161، 2015
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb، "Discrete time robust control of robot manipulators in the task space using adaptive fuzzy estimator"، Journal of AI and Data Mining، جلد 3، شماره 1، صفحات 113-120، 2015
  • M. M. Fateh, A. A. Arab، "Robust Control of a Wheeled Mobile Robot by Voltage Control Strategy"، Nonlinear Dynamics، جلد 79، شماره 1، صفحات 335-348، 2015
  • M. M. Fateh, M. Sadeghijaleh، "Voltage control strategy for direct-drive robots driven by permanent magnet synchronous motors"، IJE TRANSACTIONS B: Applications، جلد 5، شماره 28، صفحات 709-716، 2015
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb، "Discrete time robust control of robot manipulators in the task space using adaptive fuzzy estimator"، Journal of AI and Data Mining، جلد 1، شماره 3، صفحات 113-120، 2015
  • S. Khorashadizadeh, M. M. Fateh، "Robust task-space control of robot manipulators using Legendre polynomials"، Nonlinear Dynamics، جلد 79، شماره 2، صفحات 1151-1161، 2015
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb، "Discrete-time robust fuzzy control of robot manipulators in the task-space"، Journal of AI and Data Mining، جلد 3، شماره 1، صفحات 113-120، 2015
  • M. M. Fateh, A. A. Arab، "Robust control of a wheeled mobile robot by voltage control strategy"، Nonlinear Dynamics، جلد 79، شماره 1، صفحات 335-348، 2015
  • S. M. Alavinia, M. A. Sadrnia, M. J. Khosrowjerdi, H. Kheiri, M. M. Fateh,، "An algebraic approach to fault detection for surge avoidance in turbo compressor"، Journal of Engineering for Gas Turbines and Power، جلد 137، شماره 2، صفحات 022601-8 pages، 2015
  • S. Khorashadizadeh, M. M. Fateh، "Uncertainty estimation in robust tracking control of robot manipulators using Fourier series expansion"، Robotica، 2015
  • M. M. Fateh, V. Khoshdel، "Voltage-based adaptive impedance force control for a lower-limb rehabilitation robot"، Advanced Robotics، جلد 29، شماره 15، صفحات 961-971، 2015
  • M. M. Fateh, M. Baluchzadeh، "Discrete repetitive optimal control of robotic manipulators"، Journal of AI and Data Mining، 2015
  • M. M. Fateh, M. Soozanchikashani، "Indirect adaptive fuzzy control for flexible-joint robot manipulators using voltage control strategy"، Journal of Intelligent and Fuzzy Systems، جلد 28، شماره 3، صفحات 1451-1459، 2015
  • A. Arab, M. M. Fateh، "An uncertainty compensator for robust control of wheeled mobile robots"، Advanced Robotics، جلد 29، شماره 20، صفحات 1303-1313، 2015
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb، "Discrete-Time Indirect Adaptive Fuzzy Control For Robot Manipulators"، International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics، جلد 7، شماره 4، صفحات 382–396، 2014
  • A Izadbakhsh, M. M. Fateh، "Real-time robust adaptive control of robots subjected to actuator voltage constraint"، Nonlinear Dynamics، جلد 78، شماره 3، صفحات 1999-2014، 2014
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb، "Discrete adaptive fuzzy control for asymptotic tracking of robotic manipulators"، Nonlinear Dynamics، جلد 78، شماره 3، صفحات 2195-2204، 2014
  • S. M. Alavinia, M. A. Sadrnia, M. J. Khosrowjerdi, M. M. Fateh، "Stable and Efficient Operation of Gas Compressor with improving of Surge detection system"، Journal of Engineering for Gas Turbines and Power، جلد 136، شماره 10، صفحات 102602-102612، 2014
  • S. M. Alavinia, M. A. Sadrnia, M. J. Khosrowjerdi, M. M. Fateh، "Robust fault detection to determine compressor surge point via dynamic neural network-Based subspace identification technique"، Journal of Engineering for Gas Turbines and Power، جلد 8، شماره 136، صفحات 082602-082610، 2014
  • S. M. Alavinia, M. A. Sadrnia, M. J. Khosrowjerdi, M. M. Fateh، "Fault Tolerant Control System Design based on Virtual Sensor for Determining of Surge Point in Industrial Compressors"، Journal of Solid and Fluid Mechanics، جلد 4، شماره 3، صفحات 93-108، 2014
  • M. M. Fateh, A. A. Arab، "Voltage control strategy for an uncertain mobile robot"، International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics، جلد 7، شماره 4، صفحات 436 - 452، 2014
  • A. Izadbakhsh, M. M. Fateh، "Robust Lyapunov-Based Control of Flexible-Joint Robots Using Voltage Control"، Arabian Journal for Science and Engineering، جلد 39، شماره 4، صفحات 3111 – 3121، 2014
  • M. M. Fateh, S. M. Ahmadi, S. Khorashadizadeh، "Adaptive RBF Network Control for Robot Manipulators"، Journal of AI and Data Mining، جلد 2، شماره 2، صفحات 65-72، 2014
  • M. M. Fateh, S. Azargoshasb, S. Khorashadizadeh، "Model-free discrete control for robot manipulators using a fuzzy estimator"، The InternationalJournal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering، جلد 33، شماره 3، صفحات 1051 – 1067، 2014
  • M. M. Fateh, M. Baluchzadeh، "Discrete Optimal Control for Robot Manipulators"، The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering، شماره 33، صفحات 423 – 444، 2014
  • M. M. Fateh, M. Baluchzadeh، "Optimal Discrete-Time Control of Robot manipulators in Repetitive Tasks"، Journal of Solid and Fluid Mechanics، جلد 2، شماره 3، University of Shahrood، صفحات 35–44، 2014
  • F. Solaimannouri; M. Haddad Zarif, M. M. Fateh، "Designing an adaptive fuzzy control for robot manipulators using PSO"، Journal of AI and Data Mining، جلد 2، شماره 2، صفحات 31-39، 2014
  • M. M. Fateh, M. Soozanchikashani، "Decentralized direct adaptive fuzzy control for flexible-joint robots"، Journal of Control Engineering and Applied Informatics، جلد 15، شماره 4، صفحات 97-105، 2013
  • M. M. Fateh, R. Babaghasabha، "Impedance control of robots using voltage control strategy"، Nonlinear Dynamics، جلد 74، شماره 1، صفحات 277-286، 2013
  • M. M. Fateh, M Amerian، "Guaranteed-stability adaptive fuzzy control of a hydraulic elevator"، International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics، جلد 6، شماره 3، صفحات 252-271، 2013
  • M. M. Fateh, S. Fateh، "Fine-tuning fuzzy control of robots"، Journal of Intelligent & Fuzzy Systems، جلد 25، شماره 4، صفحات 977-987، 2013
  • M. M. Fateh, H. Ahsani Tehrani, S. M. Karbassi، "Repetitive control of electrically driven robot manipulators"، International Journal of Systems Science، جلد 44، شماره 4، صفحات 775–785، 2013
  • M. M. Fateh, S. Fateh، "A precise robust fuzzy control of robots using voltage control strategy"، International Journal of Automation and Computing، جلد 10، شماره 1، صفحات 64-72، 2013
  • M. M. Fateh, M. Baluchzadeh، "Modeling and robust discrete LQ repetitive control of electrically driven robots"، International Journal of Automation and Computing، جلد 10، شماره 5، صفحات 472-480، 2013
  • M. Moradi Zirkohi, M. M. Fateh, M. Aliyari Shoorehdeli، "Type-2 fuzzy control of a flexible-joint robot using voltage control strategy"، International Journal of Automation and Computing، جلد 10، شماره 3، صفحات 242-255، 2013
  • M. M. Fateh, S. Fateh، "Decentralized direct adaptive fuzzy control of robots using voltage control strategy"، Nonlinear Dynamics، جلد 70، شماره 3، صفحات 1919-1930، 2012
  • M. M. Fateh, S. Khorashadizadeh، "Optimal robust voltage control of electrically driven robot manipulator"، Nonlinear Dynamics، جلد 70، شماره 2، صفحات 1445-1458، 2012
  • M. M. Fateh, S. Khorashadizadeh، "Robust control of electrically driven robots by adaptive fuzzy estimation of uncertainty"، Nonlinear Dynamics، جلد 69، شماره 3، صفحات 1465-1477، 2012
  • M. Aghajarian, K. Kiani1, M. M. Fateh، "Design of Fuzzy Controller for Robot Manipulators Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm"، Journal of Intelligent Learning Systems and Applications، جلد 4، صفحات 53-58، 2012
  • M. M. Fateh، "Nonlinear control of electrical flexible joint robots"، Nonlinear Dynamics، جلد 67، شماره 4، صفحات 2549-2559، 2012
  • M. M. Fateh، "Robust control of flexible-joint robots using voltage control strategy"، Nonlinear Dynamics، جلد 67، شماره 2، صفحات 1525–1537، 2012
  • M. M. Fateh and M. Moradi Zirkohi، "Adaptive impedance control of a hydraulic suspension system using particle swarm optimization"، Vehicle System Dynamics، جلد 49، شماره 12، صفحات 1951-1965، 2011
  • A. Izadbakhsh, A. Akbarzadeh Kalat, M. M. Fateh, and M. R. Rafiei، "A Robust Anti-Windup Control Design for Electrically Driven Robots-Theory and Experiment"، International Journal of Control, Automation, and Systems، جلد 9، شماره 5، صفحات 1005-1012، 2011
  • A. Alfi and M. M. Fateh، "Intelligent identification and control using improved fuzzy particle swarm optim"، Expert Systems with Applications، جلد 38، شماره 10، صفحات 12312-12317، 2011
  • A. Alfi and M. M. Fateh، "Identification of nonlinear systems using modified particle swarm optimization: A hydraulic suspension system"، Vehicle System Dynamics، جلد 49، شماره 6، صفحات 871-887، 2011
  • M. M. Fateh، "Fuzzy task-space control of a welding robot"، International Journal of Robotics and Automation، جلد 25، شماره 4، صفحات 372-378، 2010
  • M. Moradi Zirkohi, M. M. Fateh, A. Akbarzadeh، "Design of radial basis function network using adaptive particle swarm optimization"، Journal of Software Engineering and Applications، جلد 3، صفحات 704–708، 2010
  • M. M. Fateh, S. Shahrabi Frahani, A. Khatamianfar، "Task space control of a welding robot using a fuzzy coordinator"، International Journal of Control, Automation, and Systems، جلد 8، شماره 3، صفحات 574–582، 2010
  • M. M. Fateh، "Robust impedance control of a hydraulic suspension system"، International Journal of Robust and Nonlinear Control، جلد 20، شماره 8، صفحات 858–872، 2010
  • M. M. Fate، "Robust voltage control of electrical manipulators in task-space"، International Journal of Innovative Computing, Information and Control، جلد 6، شماره 6، صفحات 2691–2700، 2010
  • M. M. Fateh، "Robust fuzzy control of electrical manipulators"، Journal of Intelligent and Robotic Systems، جلد 60، شماره 3، صفحات 415-434، 2010
  • A. Alfi and M. M. Fateh، "Parameter identification based on a modified PSO applied to suspension system"، Journal of Software Engineering and Applications، جلد 3، صفحات 221–229، 2010
  • H. Modares, A. Alfi, M. M. Fateh، "Parameter identification of chaotic dynamic systems through an improved particle swarm optimization"، Expert Systems with Applications، جلد 37، صفحات 3714–3720، 2010
  • M. M. Fateh، "Proper uncertainty bound parameter to robust control of electrical manipulators using nominal model"، Nonlinear Dynamics، جلد 61، شماره 4، صفحات 655–666، 2010
  • M. M. Fateh، "Robust control of electrical manipulators by joint acceleration"، International Journal of Innovative Computing, Information and Contro، جلد 6، شماره 12، صفحات 5501-5510، 2010
  • M. M. Fateh and A. Azarfar، "Improving fuzzy control of robot manipulators by increasing scaling factors"، ICIC Express Letters، جلد 3، صفحات 513–518,، 2009
  • M. M. Fateh، "Robust control of electrical manipulators by reducing the effects of uncertainties"، World Applied Sciences Journal، جلد 7، صفحات 161–167، 2009
  • M. M. Fateh, M. R. Soltanpour، "Robust task-space control of robot manipulators under imperfect transformation of control space"، International Journal of Innovative Computing, Information and Control، جلد 5، شماره 11، صفحات 3949–3960، 2009
  • M. M. Fateh, S. S. Alavi، "Impedance control of an active suspension system"، Mechatronics، جلد 9، صفحات 134–140، 2009
  • M. R. Soltanpour, M. M. Fateh، "Adaptive robust tracking control of robot manipulators in the task-space under uncertainties"، Australian Journal of Basic and Applied Sciences، جلد 3، شماره 1، صفحات 308–322، 2009
  • M. M. Fateh، "Dynamic modeling of robot manipulators in D-H frames"، World Applied Sciences Journal، جلد 6، شماره 1، صفحات 39–44، 2009
  • M. R. Soltanpour, M.M. Fateh، "Sliding mode robust control of robot manipulator in the task space by support of feedback linearization and backstepping control"، World Applied Sciences Journal، جلد 6، شماره 1، صفحات 70–76، 2009
  • M. M. Fateh، "On the voltage-based control of robot manipulators"، International Journal of Control, Automation, and Systems، جلد 6، شماره 5، صفحات 702–712، 2008
  • M. R. Soltanpour, M. M. Fateh, A. R. Ahmadifard، "Nonlinear tracking control of a robot manipulator in the task space with uncertain dynamics"، Journal of Applied Sciences، جلد 23، شماره 8، صفحات 4397–4403، 2008
  • M. M. Fateh, H. Farhangfard، "On the transforming of control space by manipulator Jacobian"، International Journal of Control, Automation, and Systems، جلد 6، شماره 1، صفحات 101–108، 2008
  • M. M. Fateh, H. Farhangfard، "The Jacobian error in robot control systems"، WSEAS Transactions on Systems، جلد 1، شماره 6، صفحات 149–155، 2007
  • M. M. Fateh، "A novel formulation of inertia tensor using skew symmetric matrices"، WSEAS Transactions on Systems، جلد 1، شماره 6، صفحات 229–234، 2007
  • A. Moradzadeh, F. Tahmasebi, M. M. Fateh، "An investigation on the possibility of two-dimensional joint inversion of TE and TM modes data in magnetotelluric (MT) survey using artificial neural network"، Geosciences، جلد 16، شماره 64، صفحات 88-101، 2007
  • Fateh, Mohammad Mehdi، "Hybrid Fuzzy-PI slip control of an effector for grasping objects"، WSEAS Transactions on Circuits and Systems، جلد 11، شماره 5، صفحات 1669–1675، 2006
  • M. Teamurtashloo, M. M. Fateh، "Industrial applications of robot impedance control"، Journal of Sciences and Technologies، University of Shahrood، 2006
  • M. M. Fateh, M. Teamoortashloo، "Fuzzy control of the dynamical behavior of an end-effector for grasping objects"، Journal of Sciences and Technologies، 2006
  • M. M. Fateh، "Variable structure fuzzy-linear force control of robot"، Journal of Sciences and Technologies، University of Shahrood، 2004
  • P. H. Chappell, M.M. Fateh and R.M. Crowder، "Kinematic control of a three fingered and fully adaptive end effector using a Jacobian matrix"، Mechatronics، جلد 11، صفحات 355–368، 2001
  • احمدی، حبیب، اسماعیلی، هانیه، فاتح، محمد مهدی، "جبران سازی لغزش رخ‌ داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ربات"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 1، صفحات 151-162، 1394
  • فاتح، محمد مهدی، عابدین زاده شهری، مجید، "کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 5، شماره 2، صفحات 17-27، 1394
  • فاتح، محمد مهدی، کیقبادی، جواد، رضوانیان نقندر، رضا، "کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 5، شماره 1، صفحات 61-75، 1394
  • فاتح، محمد مهدی، حسینی، احسان، "کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 4، شماره 3، صفحات 11-21، 1393
  • عرب، علی اصغر، فاتح، محمد مهدی، یزدان پرست، سید محمد رضا،، "طراحی و پیاده سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 4، شماره 1، صفحات 1-10، 1393
  • فاتح، محمد مهدی، سوزنچی کاشانی، مهدی، عرب، علی اصغر،، "کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 3، شماره 4، صفحات 23-32، 1393
  • فاتح، محمد مهدی، احمدی، سید محمد،، "کنترل مقاوم بازوهای رباتیک با بکارگیری تخمین گر تطبیقی عصبی عدم قطعیت"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 4، شماره 2، صفحات 1-13، 1393
  • فاتح، محمد مهدی، سکاکی، عاطفه، "کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 4، شماره 4، صفحات 13-21، 1393
  • فاتح، محمد مهدی، احمدی، سید محمد، "کنترل مقاوم بازوهای رباتیک با بکارگیری تخمین گر تطبیقی عصبی عدم قطعیت"، جلد 4، شماره 2، صفحات 1-12، 1393
  • فاتح، محمد مهدی، عرب، علی اصغر، "کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 3، شماره 2، صفحات 11-21، 1392
  • مرادی زیرکوهی، مجید، فاتح، محمد مهدی، علیاری، مهدی، "کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 2، شماره 2، صفحات 31-43، 1391
 • R. M. Crowder, M. M. Fateh , P. H. Chappell, and D.R. Whatley، "Drive issues in articulated end effectors"، Proceedings of the 2nd International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR 99)، Portsmouth, UK، صفحات 676-687، 1999
 • پروژه‌های تحقیقاتی

  عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
  لطفا به CV مراجعه نمایید. 1391/10/12 ماه در حال انجام
  ‌‌

  سوابق پژوهشی و اجرایی

  دانشجویان دکتری

  برنامه هفتگی

  برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
  شنبهدفتر ریاستدفتر ریاستمراجعه عمومیدفتر ریاست
  یک‌شنبههیات رئیسهدفتر ریاستمراجعه کارشناسیرباتیک
  دوشنبهکنترل فازیجلسه گروهمراجعه ارشدمراجعه دکتری
  سه‌شنبهشورای فرهنگیهیات جذبکنترل فازیرباتیک
  چهارشنبهشورای فنیدفتر ریاستدفتر ریاست
  پنج‌شنبه
  توضیحات:

  پرسش و پاسخ