پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
احسان حسینی [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره گیری از مفهوم امپدانس در سیستم های مکانیکی ارائه شده است که می تواند رفتار دینامیکی سیستم تعلیق را در برابر ناهمواری های جاده کنترل کند. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می شود که حلقه بیرونی به طراحی نیروی مطلوب و حلقه درونی به کنترل نیرو با روش تناسبی-انتگرالی می پردازد. این تحقیق به بررسی پایداری سیستم کنترل می پردازد و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه سازی تایید می گردد. در ابتدا کنترل تطبیقی جهت غلبه بر عدم قطعیت پارامتری سیستم تعلیق فعال طراحی می شود. کنترل فازی تطبیقی یک کنترل کننده ی موثر برای کنترل عدم قطعیت در سیستم های غیر خطی است. در ادامه روش کنترل فازی تطبیقی مستقیم و فازی تطبیقی غیرمستقیم به دلیل عملکرد ردیابی مقاوم، تضمین پایداری و پاسخ با دقت بالا مطرح شده است. ورودی های کنترل کننده فازی، سیگنال های جابه جایی و سرعت بدنه می باشد. کنترل لغزشی یک رهیافت قدرتمند در جهت کنترل سیستم های غیرخطی و غیرقطعی می باشد. در پایان کنترل لغزشی که یک روش کنترل مقاوم است، برای غلبه بر عدم قطعیت و اغتشاش مطرح شده است. روش های کنترلی پیشنهادی در هنگام عبور خودرو از دست انداز، راحتی مطلوب برای سرنشین فراهم می نماید و بعد از عبور، رانندگی مطمئن را نیز مهیا می سازد. روش پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال مقایسه می شود. نتایج شبیه سازی برتری سیستم تعلیق فعال را نسبت به سیستم تعلیق غیرفعال در موارد رانندگی مطمئن و راحتی سرنشین نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق فعال #محرک هیدرولیکی #کنترل فازی تطبیقی #کنترل لغزشی #کنترل امپدانس #عدم قطعیت #رانندگی مطمئن #راحتی سرنشین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)