پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد امین پوراسماعیلی [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، علی تقی زاده [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در نشر آلاینده‌های هوا چرخه رانندگی است. چرخه رانندگی الگوی حرکت وسیله نقلیه در معابر شهری است، که توسط نمودارهای سرعت-زمان معرفی می‌شود. الگوی رانندگی شهر مشهد بدلیل تفاوت در فرهنگ استفاده از خودرو متفاوت است، رفتار رانندگان تاثیر زیادی بر روی چرخه رانندگی می‌گذارد و این تاثیر می‌تواند در پیش‌بینی نشر آلاینده‌ها متفاوت باشد. در این پایان‌نامه به جای استفاده از نرم افزارهای ترافیکی الگوی رانندگی خودروهای شهری به صورت میدانی به دست آمد. ابتدا داده‌های سرعت-زمان خودرو در دو هفته در ساعات اوج ترافیک صبح و بعدازظهر و یک زمان غیر اوج ترافیک در دو مسیر متفاوت به وسیله GPS برداشت شد. سپس ریزسفرها برای کل داده‌های سرعت-زمان بدست آمد و چرخه رانندگی با ترکیب تصادفی ریزسفرها ایجاد شد. میزان خطای چرخه رانندگی ایجاد شده حدود 2 درصد بدست آمد، که نشان دهنده دقت بالای استفاده از این روش است. پس از ایجاد چرخه رانندگی، انتشارات خروجی از اگزوز خودرو توسط مدل IVE برآورد شد. به منظور تصحیح انتشارات بدست آمده از مدل IVE، میزان انتشارات میدانی خودرو بدست آمد. سپس برای هریک از فاکتورهای انتشار، ضرایب تصحیح به مدل IVE اضافه شد. نتایج حاصل از ایجاد چرخه رانندگی نشان داد در مجموع سرعت متوسط شهر مشهد با چرخه‌های اروپا و آمریکا تفاوت قابل توجهی دارد، درصد زمان توقف در شهر مشهد به چرخه‌رانندگی اروپا نزدیک است و با چرخه‌رانندگی آمریکا متفاوت است. نتایج حاصل از مدل IVE نشان داد که مونوکسید کربن خروجی از خودرو بیشترین سهم را در میان انتشارات معیار دارا می‌باشد. همچنین آمونیاک و بنزن بیشترین سهم در میان گازهای سمی خروجی از اگزوز خودرو را دارا می‌باشند. و دی اکسید کربن بیشترین سهم را در میان گازهای گرمایش جهانی دارد. با مقایسه فاکتورهای انتشار خروجی از اگزوز خودرو در شهر مشهد با پکن، پونه و مکزیک مشخص شد که در چرخه رانندگی مشهد منوکسید کربن بیشترین سهم آلاینده خروجی از میان سه منطقه دیگر دارا می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چرخه رانندگی #الگوی رانندگی #ریزسفر #سرعت متوسط #راه شریانی #آلودگی هوا #فاکتور انتشار #مدل IVE

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)