پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی منتظری [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: رودخانه ها به عنوان یکی از منابع آب سطحی، فاضلاب ناشی از فعالیت های انسانی را دریافت کرده و به کمک فرآیند انتقال – انتشار، آلودگی را در مسیر رودخانه پخش و غلظت آن را کاهش می دهند. در واقع ویژگی خود پالایی رودخانه ها جوامع را قادر خواهد ساخت که فاضلاب آلوده را به درون رودخانه ها رها سازند؛ در حالی که میانگین کیفیت آب رودخانه ها برای اهداف متفاوت قابل قبول باقی می ماند. برای پخش و اختلاط کامل آلودگی حداقلی از مسافت مورد نیاز است و این مسافت وابسته به غلظت آلودگی، شرایط هیدرولیکی رودخانه، شرایط هیدرولیکی ورودی فاضلاب مانند سرعت، زاویه ورود به مجرای اصلی آبراهه و مواردی مانند آن است. از آنجا که در طول این مسافت غلظت آلاینده فراتر از میزان مجاز است، در نتیجه کاهش این مسافت مصلحت مهندسی است. پس اگر بتوان آشفتگی در آب را افزایش داد، می توان طول اختلاط را کاهش داد. یک روش افزایش آشفتگی، استفاده از سازه ی آبشکن است. در این مطالعه شبیه سازی عددی جریان در یک کانال مستطیل شکل ، به کمک نرم افزار Flow-3D صورت گرفته است. این تحقیق شامل سه بخش اصلی می‌باشد. در بخش اول جریان بدون در نظرگیری آلودگی شبیه سازی شده و خطوط جریان حاصل از این شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و مطابقت خوبی مشاهده شد. در بخش دوم شبیه سازی جریان به همراه ورود آلودگی انجام گرفت و با توجه به کارهای عددی و آزمایشگاهی مشابه میزان خطاهای به دست آمده در این بخش نیز قابل قبول بود. در بخش سوم که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد، به منظور بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی آبشکن و همچنین تغییر شرایطی مانند دبی جریان، از آبشکن هایی با طول های 0.1 تا 0.7 متر استفاده شده است. در نهایت اثر نقاط مختلف ورود آلودگی و تاثیر پارامتر عمق بر پخش آلودگی نیز مورد بررسی قرارگرفت. در این پژوهش از مدل آشفتگی LES استفاده شده است. نتایج نشان داد، تغییر محل قرارگیری منبع آلودگی و تغییر طول آبشکن بر پخش آلودگی بسیار تاثیرگذار است. چنانکه با جانمایی آلودگی در مرکز گردابه و ورود آلودگی از بستر کانال بهترین نتایج بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبشکن #انتشار آلودگی #معادله انتقال- انتشار #Flow-3D #مدل آشفتگی LES

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)