پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهیار دهقان [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه کنترل امپدانس نظارتی سیستم تعلیق فعال ارائه می شود که رفتار دینامیکی مطلوب را در برابر ناهمواری های جاده ای به هنگام عبور خودرو از روی دست انداز را بدست می دهد. در سیستم کنترل از مدل یک چهارم خودرو با محرکه هیدرولیکی برای سیستم تعلیق فعال استفاده شده است. قانون کنترل امپدانس پیشنهادی، ساده و مستقل از مدل سیستم می باشد و برای همه ی وضعیت های جاده ای به کار می رود. کنترل امپدانس نظارتی برای سیستم تعلیق فعال با هدف دستیابی به راحتی سرنشین و کنترل وسیله ی نقلیه طراحی می شود. کنترل نظارتی شامل دو حلقه می باشد که حلقه ی داخلی کنترل امپدانس را بر عهده دارد و حلقه ی خارجی ضرایب امپدانس را تعیین می کند. مقایسه ی روش کنترل امپدانس نظارتی با روش کنترل امپدانس نشان می دهد که عملکرد سیستم کنترل در راحتی سرنشین و کنترل خودرو بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق فعال #کنترل امپدانس #کنترل امپدانس نظارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)