پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رضا فاضلی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پایان نامه، طراحی کنترل کننده فازی مقاوم برای سیستم تعلیق فعال خودرو به منظور ارتقای راحتی سرنشین می باشد. ابتدا معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال به همراه محرک هیدرولیکی که دینامیک غیرخطی شدیدی دارد، به فرم فضای حالت بازنویسی می شود. سپس کنترل کننده مقاوم از نوع حالت لغزشی در حضور عدم قطعیت طراحی می شود. در گام بعدی با درنظر گرفتن بخشی از دینامیک غیرخطی سیستم به صورت ترمی نامعلوم، از سیستم فازی تطبیقی جهت تخمین استفاده می گردد و قانون کنترل فازی مقاوم به منظور تحقق اهداف کنترلی شکل می گیرد. پاسخ سریع سیستم کنترل، درنظر گرفتن دینامیک محرک هیدرولیکی در فرم فضای حالت ارائه شده، سیگنال کنترل قابل قبول، دفع اثر اغتشاش خارجی (دست اندازهای جاده) و غلبه بر عدم قطعیت های پارامتری از ویژگی های بارز روش های پیشنهادی در این پژوهش می باشد. اثبات پایداری سیستم کنترل های پیشنهادی به کمک توابع منتخب لیاپانوف انجام می-شود. شبیه سازی برای سیستم تعلیق غیر فعال، سیستم تعلیق فعال با کنترل کننده مقاوم و کنترل کننده فازی مقاوم ارائه می شود. برتری روش فازی مقاوم پیشنهادی از روی نتایج حاصله مشهود است. جهت انجام شبیه سازی، از محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق فعال خودرو #محرک هیدرولیکی #کنترل مود لغزشی #کنترل فازی مقاوم #تئوری لیاپانوف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)