پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
آرش خاتمیان فر [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: کنترل فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ به شیوه دستی با نگاهی نو به کاربرد کنترل مود لغزشی در فرآیند های صنعتی برای بالا بردن سطح کیفیت جوش و سهولت انجام کار توسط فرد جوشکار در این پایان نامه ارائه می شود. کیفیت جوشکاری به شدت تحت تأثیر عدم قطعیت ها قرار می گیرد که مهمترین آنها لرزش دست جوشکار است. بنابراین از کنترل مقاوم برای غلبه بر عدم قطعیت ها استفاده می شود. مدل فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی برای تعیین حدود عدم قطعیت ها معرفی و بررسی می شود و بر این اساس کنترل کننده مود لغزشی برای کنترل طول قوس طراحی و شبیه سازی می گردد. در سیستم کنترل به اندازه گیری متغیرهای طول قوس و جریان جوشکاری توجه شده است و از منبع توان بر مبنای اینورتر با استفاده از تکنیک پهنای عرض پالس برای تولید ولتاژ در ماشین جوشکاری استفاده می شود. نوآوری این پایان نامه بهره گیری از روش مود لغزشی به منظور غلبه بر عدم قطعیت ها در سیستم جوشکاری قوس الکتریکی صنعتی است و مراحل طراحی و شبیه سازی را به انجام رسانیده است. در شبیه سازی های انجام شده سعی شده است تا با درنظر گرفتن شرایط نسبتاً عملی در یک جوشکاری دستی، به خصوص حضور دینامیک منبع توان در ماشین جوشکاری، کنترل مناسبی بر روی فرآیند انجام شود. در این راستا شیوه های کنترل ترکیبی فازی- مود لغزشی هم برای بهبود عملکرد فرآیند کنترل طول قوس پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ #کنترل مود لغزشی #کنترل مقاوم #کنترل فازی- مود لغزشی #منبع توان جوشکاری #عدم قطعیت ها #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)