پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عاطفه سکاکی [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه، طراحی کنترل کننده ی زمان گسسته غیرخطی برای سیستم تعلیق خودرو به منظور راحتی مسافر و رانندگی مطمئن در خودرو ارائه می دهد. سیستم تعلیق فعال با بکارگیری عملگر هیدرولیکی قابلیت تولید نیرو به مقدار مناسب در هر لحظه تحت شرایط جاده ای مختلف به منظور دستیابی به اهداف راحتی مسافر و رانندگی مطمئن را دارد. بنابراین، کنترل کننده ی مورد نظر برای مدل سیستم تعلیق یک چهارم خودرو با وجود محرک هیدرولیکی طراحی می شود. برای این منظور ابتدا کنترل کننده زمان پیوسته خطی سازی پسخورد با اندازه گیری جابجایی، سرعت و شتاب بدنه ی خودرو طراحی می شود. سپس، کنترل کننده زمان گسسته خطی سازی پسخورد با اندازه گیری جابجایی بدنه طراحی می گردد. با بکارگیری روش تأخیر زمانی، به تخمین و جبران عدم قطعیت می پردازد. خروجی سیستم کنترل جابجایی بدنه و ورودی سیستم تعلیق جریان الکتریکی شیر هیدرولیکی است. سپس طرح نوین کنترل کننده زمان گسسته فازی تطبیقی در سیستم پیشنهاد می گردد. ورودی های کنترل کننده ی فازی، سیگنال های جابه جایی، سرعت و شتاب بدنه می باشد. پایداری اثبات می شود و بر این اساس قانون تطبیق پارامترهای کنترل کننده ی فازی به دست می-آید. شبیه سازی ها نشان می دهند که عملکرد مطلوب سیستم تعلیق برای دستیابی به جابه جایی، سرعت و شتاب صفر در بدنه خودرو محقق شده است. مقایسه عملکرد کنترل سیستم تعلیق پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال، برتری کنترل کننده های پیشنهادی در فراهم آوردن راحتی مسافر و رانندگی مطمئن در خودرو با حضور اغتشاشات جاده ای و عدم قطعیت را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق فعال #محرک هیدرولیکی #کنترل خطی سازی پسخورد #کنترل فازی تطبیقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)