پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علیرضا قرنلی پور [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]
چکیده: این پایان‌نامه‏، ما به راه‌حل مستقیم مساله جایابی قطب با استفاده از پسخورد مشتق‌حالت برای سیستم‌های خطی تک ‌ورودی و چند ورودی می‌پردازیم. این پایان‌نامه راه‌حل مساله جایابی قطب برای هر سیستم کنترل‌پذیر با ماتریس سیستم نا‌منفرد و قطب‌های نا‌صفر مورد نظر را توضیح می‌دهد‏، سپس قطب‌های حلقه بسته را درجهت رسیدن به عملکرد مطلوب سیستم را می‌توان جایابی کرد. روش حل این مساله منجر به فرمولی شبیه آکرمن می‌شود که حاصل انتقال سیستم تک ورودی و چند ورودی به فرم فروبینیوس‏،براساس شکل‌های خاص مختصات انتقال است. پس از آن حل مساله جایابی قطب با پسخورد مشتق حالت و تبدیل راه‌حل به مختصات اصلی است‏. در ادامه پسخورد مشتق حالت به ویژه پسخورد مشتق خروجی با استفاده از روشی شبیه تنظیم کننده خطی درجه دوم و همچنین ماتریس بهینه پسخورد برای شاخص مورد نظر بدست آمده است. ‎ اگر ماتریس حلقه‌ باز سیستم نامنفرد باشد‏، این مساله برای هرسیستم کنترل‌پذیری قابل حل هست.‎ ‎ ‏در ادامه نتابج زیر را داریم: ‎ اولا اگر ‎ ‎det(A)=0‎ سیستم‌های خطی زمان ‌‌ثابت با مدل ماتریسی ‎‎{A,B,C,D}‎‏، با خروجی برابر با بردار مشتق حالت‏، با استفاده از پسخورد خروجی نمی‌تواند پایدار و مشاهده پذیر باشد. ثانیا اگر det⁡(A)≠0باشد دفع کردن اغتشاش ثابت‏، اضافه شده به ورودی سیستم‌های فوق‏، با استفاده از پسخورد مشتق حالت امکان‌پذیر نیست. در پایان هر بخش برای درک بیشتر مفاهیم، مثال‌های عددی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جایابی‌قطب‏ #پسخورد مشتق‌حالت‏ #پسخورد مشتق‌خروجی #مشاهده‌پذیری‏ #پایدار‌پذیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)