پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
الهام عرب یار محمدی [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه پایداری همزمان مجموعه ای از سیستم های خطی با پس خورد حالت و پایداری سیستم های خطی با پس خورد خروجی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با ترکیب این دو روش و استفاده از نرم افزارهای Lingo و Matlab روش جدیدی برای محاسبه ماتریس پس خورد خروجی سیستم های خطی ارائه می شود. با بهره گیری از بردار افزوده روشی جدید برای محاسبه پس خورد حالت برای مجموعه ای از سیستم های با تاخیر زمانی بیان می شود. در پایان با تعمیم روش پس خورد حالت=مشتق برای سیستم های توسیع یافته، روش جدید برای محاسبه ماتریس پس خورد حالت همزمان برای مجموعه ای از سیستم های توسیع یافته ارائه می شود. برای پایداری تمامی سیستم ها در این پایان نامه لازم است که مقادیر ویژه ی همه سیستم های حلقه - بسته در منطقه ای از پیش تعیین شده در سمت چپ صفحه ای مختلط قرار گیرد. در اینجا هدف، حل معادلات سیستم های خطی و غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بردار افزوده #پایداری #پسخورد خروجی #پسخورد حالت #تخصیص مقادیر ویژه #سیستم های تاخیر زمانی #سیستم های توسیع یافته #سیستم های خطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)