پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید امیرحسین سعادت [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، یک کنترل‌کننده پسگام فازی تطبیقی برای سیستم شبیه ساز گشتاور غیرفعال در عملگر سکان هواپیما طراحی می‌گردد. ایجاد معادلات خطا به روش پسگام و استفاده از تخمین گر فازی برای تقریب گشتاور اضافی مبتنی بر روش خوشه بندی و تنظیم برخط پارامترهای سیستم به کمک قانون تطبیق، موجب کاهش قابل‌توجه خطا می گردد. روش پیشنهادی با روش مرسوم کنترل پسگام و روش کنترل مود لغزشی مقایسه می شود. با تضمین پایداری، نتایج شبیه سازی عملکرد بهتر روش پیشنهادی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه ساز گشتاور غیرفعال #عملگر سکان هواپیما #کنترل‌کننده پسگام فازی تطبیقی #روش خوشه بندی #کنترل گشتاور
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)