پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
شیما طاهری [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد مشاور]
چکیده: یک افراز خوشه ای از گراف G یک مجموعه از خوشه های G است که هر یال G را دقیقا یکبار دربر میگرند. کوچکترین اندازه یک افراز خوشه ای از G را عدد افراز خوشه ای G می نامیم. همچنین به یک مجموعه از خوشه های G که هریال G را حداقل یکبار پوشش می دهند، یک پوشش خوشه ای G می نامیم. در این پایان نامه به بررسی و بیان نتایجی درخصوص عدد خوشه ای و پوشش خوشه ای گراف ها می پردازیم. در این راستا قضیه های اردیش_ گودمن_ پوسا و بورن_ اردیش را بیان و اثبات می کنیم همچنین عدد خوشه ای بعضی از گراف های خاص را محاسبه می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خوشه #افراز خوشه ای #عدد افراز خوشه ای #پوشش خوشه ای #مکمل گراف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)