پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عفت کوشکی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: دراین پایان نامه، گراف های کیلی یکانی را تعریف می کنیم و به بررسی تعدادی از ویژگی های این گراف می پردازیم. در ابتدا تعاریف و مفاهیم مقدماتی را بیان می کنیم. در بخش اول فصل دوم، بعضی از قضایا که در گراف ها برقرار است رابیان می کنیم و در بخش دوم این فصل، عدد رنگی، عدد خوشه، عدد استقلال، قطر و تعداد مثلثهای گراف X_n را به دست می آوریم و نشان می دهیم متقارن و همبندی راسی برابر با (φ(n می باشد. در فصل سوم با استفاده از خاصیت دوری و متقارن بودن ماتریسهای گرافهای کیلی یکانی مقادیر ویژه این گراف ها را محاسبه می کنیم وسرانجام در فصل آخراندازه خودریختی های این گرافها را محاسبه می نماییم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راف های کیلی یکانی #مقادیر ویژه گراف #ماتریس های دوری #خودریختی گرافی #قطر #همسایه مشترک #عدد خوشه و عدد رنگی گراف #همبندی و تقارن گراف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)