پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مصطفی نجفی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، روش کنترلی نوینی مبتنی بر کنترل حالت لغزشی برای موتورهای سنکرون مغناطیس دائم ارائه می گردد که با روش کنترل حالت لغزشی مرسوم متفاوت است. کنترل حالت لغزشی پیشنهادی با میانگین وزنی متغیر از سیگنال کنترل حالت لغزشی، دینامیک های سیستم را روی سطح لغزش قرار می‌دهد، بدون آنکه از تابع علامت در قانون کنترل استفاده گردد. این موضوع باعث می شود لرزش در سیگنال کنترل رخ ندهد. روش کنترل سرعت پیشنهادی مبتنی بر رویکرد ولتاژ است و در گروه کنترل برداری میدان قرار می گیرد. کنترل پیشنهادی بر عدم قطعیت ها و اغتشاش بار خارجی و اغتشاشات وارده بر مدار الکتریکی مقاوم است. پایداری کنترل حالت لغزشی پیشنهادی به روش مستقیم لیاپانوف اثبات می‌گردد. در ابتدا وزن های (ضرایب) میانگین گیری به روش تناسبی-انتگرالی تعیین می-شوند. این روش طرح ساده ای برای پیاده سازی کنترل حالت لغزشی پیشنهادی به همراه دارد. کنترل حالت لغزشی مرسوم و پیشنهادی برای کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم شبیه سازی و در خصوص پدیده لرزش و دقت پاسخ ها با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج شبیه سازی ها برتری روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. برای بهبود عملکرد سیستم کنترل لغزشی پیشنهادی در شرایط کاری مختلف از سیستم فازی جهت تعیین وزن های میانگین گیری استفاده می شود. این روش (کنترل لغزشی-فازی پیشنهادی) نیز برای کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم شبیه سازی و با روش لغزشی پیشنهادی قبل در خصوص پدیده لرزش مقایسه می‌گردد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که در شرایط مختلف کاری موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل لغزشی-فازی پیشنهادی از عملکرد بهتری برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم #کنترل حالت لغزشی #حذف پدیده لرزش #کنترل حالت لغزشی-فازی #کنترل برداری میدان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)