گروه شيمي تجزيه

قدمعلی باقریان دهقی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: دانشیار

منصور عرب چم جنگلی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: استاد

ناصر گودرزی
شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد

فاطمه مصدرالامور

رتبه علمی: استادیار

گروه شيمي معدني

بهرام بهرامیان
شیمی معدنی
رتبه علمی: استاد

اسماعیل سلیمانی
شیمی معدنی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی میرزایی
شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار

گروه شیمی آلی

محمد باخرد
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

علی کیوانلو
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

حسین نصراصفهانی
شيمي آلي
رتبه علمی: دانشيار

گروه شیمی فیزیک

محسن سرگلزایی
بیوشیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زهرا کلانترکهدمی
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زینب موسوی تکیه
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

حسین نیکوفرد
شیمی فیزیک
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

امیرحسین امین
NMR Spectroscopy (شیمی آلی)
رتبه علمی: مربی

سید علینقی طاهری
شیمی آلی
رتبه علمی: -

مدعو

وحید کلی

رتبه علمی:

امیرحسین مومنی

رتبه علمی: مربی آموزشیار

امین یزدانی

رتبه علمی: مربی