محمد باخرد

استاد دانشکده شیمی

دکتری شیمی آلی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز ترکیبات هتروسیکلیک، ارگانومتالیک، متدولوژی، کاتالیست
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-May-07)
1959

Citations

23

h-index

135

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 81
گوهر اونق (1401)، "سنتزمشتقات 4-فنوکسی متیل -H1-3،2،1-تری آزول ها با استفاده از واکنش سونوگاشیرا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]،
اسماعیل دهقانی بوانی (1401)، "سنتز مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول ها با استفاده از جفت شدن پیوند کربن- کربن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]،
مهناز هاشمی پور (1400)، "سنتز ایمیدازول ها و ۳،۲،۱-تری آزول ها به وسیله ی واکنش های چند جزئی و کلیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
حسین رضائی (1400)، "سنتز مشتقات H4-پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
پوریا نقیبی (1400)، "سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تری‌آزول‌ها با استفاده از واکنش کلیک و جفت شدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
نرگس رحمانی (1400)، "سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تری آزول های متصل به ایندول با کاتالیزگر مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه م عبدی (1400)، "سنتز مشتقات 3،2،1-تری‌آزول‌‌ها در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور]
زهره میرطالبی (1399)، "آمینو اسید سیستئین تثبیت شده روی پی وی سی به عنوان کاتالیزگری موثر در سنتز پلی هیدروکینولین ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور]
مهسا عابدی بجستانی (1399)، "سنتز مشتقات پیرانوپیرازول در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور]
حمیده پروانه (1397)، "سنتز مشتقات دی هیدروپیریدین درآب مغناطیس شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر عباسی (1397)، "سنتز مشتقات پیرانوپیریمیدین در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیما امراء (1397)، "سنتز مشتقات آریل آمین ها در حلال آب مغناطیس شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، راحله دوستی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهزاد شکوهی (1397)، "سنتز مشتقات پیریدوپیریمیدین در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا توزنده جانی (1396)، "سنتز مشتقات دی‌اوراسیل‌پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آتنا سوزنی (1396)، "سنتز مشتقات جدید هتروسیکل با استفاده از ترکیبات پروپارژیلی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
المیرا مرادیان (1395)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیران‌ها با استفاده از آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه قاسمپور (1395)، "سنتز پیرازولوفتالازین‌‌ها با استفاده از کاتالیزگرکافئین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی لطفی (1394)، "سنتز3،2،1-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی‌تری آزین‌ و‌‌‌‌ بنزوتری آزین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محدثه جوانمردی (1394)، "سنتز مشتقات پیرازول با استفاده از کاتالیزگر کافئین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید سجاد هاشمی زاده (1393)، "سنتز پیش ماده دارویی 3،2،1-تری آزول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم باقری (1393)، "سنتز مشتقات دارویی ایندازولوفتالازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عباسی (1393)، "سنتز مشتقات جدیدی از سیستم هتروسیکلی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده ام البنین حسینی سرخنی (1393)، "سنتز مشتقات پروپارژیل آمین به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
روشنک آداودی جلفایی (1392)، "سنتزمشتقات پیش ماده دارویی ایمیدازوپیریدین با استفاده از سیلیکا ژل اسیدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره حامدی (1392)، " سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین به وسیله ی واکنش هانش درحضور نانو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه عبادی صوفلو (1392)، "سنتز مشتقات یورازول با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا آقایان (1392)، "سنتز مشتقات پیرازول به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده میرزایی (1391)، "واکنش دی اسیدکلریدها با 4-(4– تترابرموفتالیمیدوفنیل) یورازول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
المیرا جامی الاحمدی (1391)، "سنتز مشتقات دارویی آلکین ها با استفاده از کمپلکس پالادیم-پی وی سی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید امیر سیادتی (1391)، "سنتز مشتقات داروئی استیلنی با استفاده از کاتالیزگر پالادیم نانو کربن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، نوابه امی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه سیاوشی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهای ایمیدازو [c-1,2]پیریمیدین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه حبیبی (1391)، "تهیه و پلیمرکردن یک مونومر جدید بر پایه ی داروی ضد چربی یورازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده جاجرمی (1390)، "سنتزمشتقات جدیدی از تری آزولو و پیرولوکینوکسالین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرزانه قلی پور ملکشاه (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه اسماعیلی (1390)، "سنتز مشتقات پیرولو پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فائزه نجفیان اشرفی (1390)، "تهیه و پلیمر 1 و 2 بیس(2-هیدروکسی اتیل) -4-فنیل 1و2و4-تری آزولیدین 3 و 5 دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه فقانی (1390)، "تهیه و شناسایی برخی از کمپلکس های الکواکسیدهای فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی میرزایی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسرین اشجعی (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا اعلمی (1390)، "سنتز سیستم هتروسیکلی جدید تترازولو [4,2,1]-تری آزولو کینوکسالین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرصاد رییسی (1389)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [b-2,1] [3،1] تیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیوا فرهنگی (1387)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-یدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسا دوست محمدی (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [2،1- a] پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا سلدوزی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-فتالیمیدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه یوسفی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)- 1،2،4- تری آزولیدین- 3،5-دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
گلناز سنگ (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو () بنزوتیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم - مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ