محمد باخرد

استاد دانشکده شیمی

دکتری شیمی آلی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز ترکیبات هتروسیکلیک، ارگانومتالیک، متدولوژی، کاتالیست
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 67
نازنین درویشی (1398)، "تهیه پلیمرهای رنگی پلی استایرن و پلی(وینیل کلراید) بر مبنای -Nمتیل-[4-(4-نیتروفنیل آزو) فنیل] پروپارژیل آمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
احمد کاکاوند قلعه نوعی (1398)، "سنتز مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول ها با استفاده کاتالیزگر های همگن و ناهمگن"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
حمیده پروانه (1397)، "سنتز مشتقات دی هیدروپیریدین درآب مغناطیس شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سحر عباسی (1397)، "سنتز مشتقات پیرانوپیریمیدین در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر فرخنده (1397)، "سنتز مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول های متصل شده به ۲-تیو بنزایمیدازول در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سیما امراء (1397)، "سنتز مشتقات آریل آمین ها در حلال آب مغناطیس شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، راحله دوستی[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد شکوهی (1397)، "سنتز مشتقات پیریدوپیریمیدین در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید لشکری (1397)، "سنتز ۳،۲،۱-تری آزول های متصل به سیستم هیدانتوئین با استفاده از واکنش کلیک کاتالیز شده به وسیله ی مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا توزنده جانی (1396)، "سنتز مشتقات دی‌اوراسیل‌پیران‌ها در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
آتنا سوزنی (1396)، "سنتز مشتقات جدید هتروسیکل با استفاده از ترکیبات پروپارژیلی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
المیرا مرادیان (1395)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیران‌ها با استفاده از آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
پویا قمری کارگر (1395)، "سنتزمشتقات 3,2,1-تری آزول با استفاده ازکاتالیزگرمس تثبیت شده روی سیلیکاژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
محسن خانی (1395)، "سنتز سه جزئی 3،2،1 -تری‌آزول‌ها با استفاده از واکنش کلیک در حضور کاتالیزگر کمپلکس مس تثبیت شده بر روی پلی استایرن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه قاسمپور (1395)، "سنتز پیرازولوفتالازین‌‌ها با استفاده از کاتالیزگرکافئین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب قاسمی فر (1395)، "سنتز مشتقات تری آزول با استفاده از کاتالیزگر یدید مس تثبیت شده بر روی پوسته تخم مرغ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی لطفی (1394)، "سنتز3،2،1-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی‌تری آزین‌ و‌‌‌‌ بنزوتری آزین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه جوانمردی (1394)، "سنتز مشتقات پیرازول با استفاده از کاتالیزگر کافئین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سید مرتضی سجادی نیا (1394)، "ساخت پلی‌‌اورتان‌‌های جدید بر پایه‌ی ترکیب دارویی 3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سید سجاد هاشمی زاده (1393)، "سنتز پیش ماده دارویی 3،2،1-تری آزول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم باقری (1393)، "سنتز مشتقات دارویی ایندازولوفتالازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
یکتا قاهری (1393)، "بررسی طیف ارتعاشی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی 1و5-دی هیدروکسی آنتراکینون به عنوان پیش ماده تولید داروی ضد تومور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زینب موسوی تکیه[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عباسی (1393)، "سنتز مشتقات جدیدی از سیستم هتروسیکلی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سیده ام البنین حسینی سرخنی (1393)، "سنتز مشتقات پروپارژیل آمین به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا میهن پرست (1393)، "سنتز مشتقات جدید تیازولو [c-2,3][4,2,1] تری آزین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
ناهید ربیعی (1392)، "سنتز سه جزیی داروهایی با ساختار آمینو-نفتول با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
روشنک آداودی جلفایی (1392)، "سنتزمشتقات پیش ماده دارویی ایمیدازوپیریدین با استفاده از سیلیکا ژل اسیدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره حامدی (1392)، " سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین به وسیله ی واکنش هانش درحضور نانو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
الهام السادات میر (1392)، "سنتز مشتقاتی از فتالازین به عنوان داروی احتمالی با استفاده از کاتالیزگر سیلیکا سولفوریک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه حاجی جعفر نمازی (1392)، "سنتز دی هیدرو پیریمیدین ها به وسیله ی واکنش های چند جزئی در حضور سورفکتانت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه عبادی صوفلو (1392)، "سنتز مشتقات یورازول با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه طاهریان (1392)، "بررسی طیف ارتعاشی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی 2-هیدروکسی-پروپیوفنون و 2-هیدروکسی-5-نیتروبنزآلدهید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زینب موسوی تکیه[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا آقایان (1392)، "سنتز مشتقات پیرازول به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
آتنا سوزنی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهایی با ساختار پیریمیدینی با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
الهه ایمانی فر (1391)، "سنتز چند جزیی داروهایی با ساختار ایمیدازولی با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده میرزایی (1391)، "واکنش دی اسیدکلریدها با 4-(4– تترابرموفتالیمیدوفنیل) یورازول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
المیرا جامی الاحمدی (1391)، "سنتز مشتقات دارویی آلکین ها با استفاده از کمپلکس پالادیم-پی وی سی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سید امیر سیادتی (1391)، "سنتز مشتقات داروئی استیلنی با استفاده از کاتالیزگر پالادیم نانو کربن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، نوابه امی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه سیاوشی (1391)، "سنتز سه جزئی داروهای ایمیدازو [c-1,2]پیریمیدین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه حبیبی (1391)، "تهیه و پلیمرکردن یک مونومر جدید بر پایه ی داروی ضد چربی یورازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سیده آمنه هادی (1391)، "سنتز مشتقاتی از فتالازین به عنوان داروی احتمالی با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مینا امیدیان (1391)، "سنتز مشتقاتی از داروهایی با ساختار پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده جاجرمی (1390)، "سنتزمشتقات جدیدی از تری آزولو و پیرولوکینوکسالین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه قلی پور ملکشاه (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه اسماعیلی (1390)، "سنتز مشتقات پیرولو پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه نجفیان اشرفی (1390)، "تهیه و پلیمر 1 و 2 بیس(2-هیدروکسی اتیل) -4-فنیل 1و2و4-تری آزولیدین 3 و 5 دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
محسن عامری (1390)، "سنتز الکتروشیمیایی تعدادی از مشتقات لاکتون در حضور مشتقات کتکول در محیط آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه فقانی (1390)، "تهیه و شناسایی برخی از کمپلکس های الکواکسیدهای فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی میرزایی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
نسرین اشجعی (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا اعلمی (1390)، "سنتز سیستم هتروسیکلی جدید تترازولو [4,2,1]-تری آزولو کینوکسالین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
ماهرخ رحمانی ماهی آیادی (1389)، "سنتز پیرولو [2،3-b]کینوکسالین های استخلاف شده در موقعیت های 1و2 با استفاده از واکنش های جفت شدن سونوگاشیرا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
مرصاد رییسی (1389)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [b-2,1] [3،1] تیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
امین رحیمی (1388)، "سنتز مشتقات جدید پیرولو [2،3-b]کینوکسالین-2-کربالدهید با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه محمدی (1388)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [2،1-a] پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]،
شیوا فرهنگی (1387)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-یدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مهدیه هاشمی (1387)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [a-2,1] پیریدین و ایمیدازو [b-1,2][3,1] بنزوتیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو[استاد/ اساتید مشاور]
نسا دوست محمدی (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [2،1- a] پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]
راهله روات (1386)، "تهیه پلیمرهای جدید بر مبنای رنگینه ی 4-[4-(2-هیدروکسی -1-نفتیل آزو)فنیل] 4،2،1-تری آزولیدین-5،3-دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سارا سلدوزی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-فتالیمیدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه یوسفی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)- 1،2،4- تری آزولیدین- 3،5-دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد[استاد/ اساتید مشاور]
گلناز سنگ (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو () بنزوتیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم - مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ