پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
شیوا فرهنگی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: از واکنش 4-یدو بنزوئیک اسید به عنوان ماده اولیه با تیونیل کلراید، 4- یدوبنزوئیل کلراید تولید شد. این ترکیب در استون و آب با سدیم آزاید وارد واکنش گردید، 4- یدوبنزوئیل آزاید بدست آمد. 4- یدوبنزوئیل آزاید حاصل، در واکنش با اتیل هیدرازین کربوکسیلات (اتیل کربازات)، محصول 1-اتوکسی کربونیل-4-(4-یدوفنیل)سمی کاربازید را تولید کرد. سمی کاربازید حاصله با پتاسیم هیدروکسید خنثی گردید، محصول 4-(4-یدوفنیل)- 1،2،4-تری آزولیدین-5،3-دی اون حاصل شد. ساختار ترکیب سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته ای و آنالیز عنصری تأیید گردید. ترکیب 4-(4-یدوفنیل)‌ یورازول با n-بوتیل ایزوسیانات واکنش داده شد و از محصول آن به‌عنوان مدل، برای واکنشهای پلیمر شدن استفاده گردید. 4-(4-یدوفنیل)‌ یورازول با فنیل ایزوسیانات واکنش داده شد و از محصول آن به‌عنوان مدل، برای واکنشهای پلیمر شدن استفاده گردید. ساختار مدل های سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری و رزونانس مغناطیس هسته ای تأیید گردید. 4-(4-یدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون. با هگزامتیلن دی ایزوسیانات، دی-فنیل متان-4،4- دی ایزوسیانات و تولیلن دی ایزوسیانات در حلال DMF پلیمره شده، پلی اوره های جدید با گرانروی dLg-1 14/0-1/0 به دست آمد. ساختار پلیمرهای سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید. 4-(4-یدوفنیل)‌ یورازول و4-فنیل یورازول با هگزامتیلن دی ایزوسیانات، دی فنیل متان-4،4- دی ایزوسیانات و تولیلن دی ایزوسیانات در حلال DMF واکنش داده شد. ، کوپلی اوره های جدید با گرانروی dLg-1 0/14-0/1 به دست آمد. ساختار کوپلیمرهای سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)